Ministerstvo zdravotníctva SR navrhlo po konzultácii s Ministerstvom financií SR revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Benefity sú financované z toho istého zdroja ako aj zdravotná starostlivosť, to znamená zo zdravotných odvodov a platieb za poistencov štátu. Je preto dôležité, aby uvedené zdroje prinášali maximálnu hodnotu za peniaze pre pacienta. Zdravotné poisťovne poskytovali od roku 2019 napríklad zubný benefit, ktorý aktuálne splnil svoj účel. Zvýšená účasť na preventívnych prehliadkach sa podpísala nielen na lepšej stomatologickej starostlivosti.

„Edukačný potenciál zvyšovania preventívnych prehliadok prostredníctvom zubného benefitu sa vyčerpal, je potrebné ho prehodnotiť a nájsť nové verzie benefitov, ktoré budú  zacielené na prevenciu,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

„Aj vďaka spojeniu zubného benefitu s absolvovaním preventívnej prehliadky u všeobecného lekára sa zvýšila účasť poistencov na  preventívnych prehliadkach viac ako by bolo v sledovanom období bežne absolvované,“ informovala výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Dajana Petríková. 

Keďže zubný benefit splnil svoj edukačný účel, jeho poskytovanie v súčasnej podobe bude ukončené ku dňu 30.4.2024. To znamená, že do tohto dátumu platia individuálne kritériá jednotlivých zdravotných poisťovní pre preplatenie benefitu. Súvisiace žiadosti, ktoré spĺňajú všetky kritériá stanovené príslušnou zdravotnou poisťovňou, budú riadne vybavené. 

Zdroje, ktoré mali zdravotné poisťovne plánované využiť na úhradu zubného benefitu do konca roku 2024, budú v súlade s vyhláškou o programovom rozpočtovaní presunuté na úhradu inej potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva vždy hľadá riešenia, možnosti a úsporné opatrenia za účelom optimalizácie celého zdravotníckeho systému, ktoré do neho prinesú dodatočné finančné zdroje a maximálnu hodnotu za peniaze. Cieľom navrhovanej revízie benefitov je nájsť ich adekvátne alternatívy, ktoré budú efektívne tak pre pacientov ako aj pre zdravotný systém. K rozvoju a podpore verejného zdravia prostredníctvom účinnej prevencie a cielených programov sa vláda SR zaviazala už v strednodobých prioritách PVV na roky 2023-2027.