Záleží nám na tom, aby aj matky s novorodencami mali kvalitnú starostlivosť v nemocniciach. Cieľom rezortu zdravotníctva preto je, aby kvalita viacerých gynekologicko-pôrodníckych a neonatologických pracovísk bola už do konca roka uznaná certifikátom BFHI (Baby-friendly Hospital Iniciative).

Začnú sa kontroly

Ministerstvo zdravotníctva začne pracoviská v blízkej dobe preverovať. „Možnosť získať certifikát BFHI majú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Na základe dostupných informácií zo zdravotníckych zariadení predpokladáme, že približne do 10 pracovísk je podľa ich slov pripravených na získanie certifikátu,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude umožnené vstupné a priebežné samohodnotenie prostredníctvom online dotazníka, aby dokázali zhodnotiť pripravenosť pracoviska na získanie certifikátu. Cieľom MZ SR je realizovať celý proces certifikácie v intenciách dokumentu WHO pre BFHI a zároveň rešpektovať špecifickosť rezortu zdravotníctva na Slovensku.

Nemocnice majú za sebou workshop aj školenia

Ministerstvo zdravotníctva v uplynulých dňoch zorganizovalo workshop, na ktorom prezentovalo základné kritériá konceptu BFHI a proces certifikácie. Uskutočnili sa aj viaceré semináre, pod vedením lektorov s medzinárodným odborným certifikátom, ktorých odporučila Slovenská pediatrická spoločnosť.
„V rámci nich sa vyškolilo takmer 200 zdravotníckych pracovníkov. Na seminároch sa zúčastnili najmä lekári so špecializáciou v odbore gynekológia-pôrodníctvo, v odbore neonatológia, sestry neonatologického pracoviska a pôrodné asistentky a sestry gynekologicko-pôrodníckeho pracoviska,“ hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

šéfka rezortu zdravotníctva A. Kalavská.
Školenia viedli odborníci z Inštitútu pre podporu dojčenia v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ďalšími lektormi boli zdravotnícki pracovníci - špecialisti v oblasti podpory vzťahovej väzby v špecializačných odboroch psychiatria, psychológia, pediatria a pôrodná asistencia.
„Pracujeme na zlepšení podmienok v oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie, jedným z krokov bolo preškolenie zdravotníckych pracovníkov. Vďaka tomu na jednotlivých oddeleniach získali informácie o dodržiavaní zásad BFHI a benefitoch, ktoré prinášajú matke a dieťaťu a ako ich môžu aj ďalej rozvíjať,“ povedala A. Kalavská.

V platnosti je štandardný preventívny postup

Od januára je zároveň v platnosti štandardný preventívny postup MZ SR v súlade s najnovšími odporúčaniami WHO s názvom „Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad iniciatívy BFHI – podpora vzťahovej väzby a laktácie“. „Jeho súčasťou je podpora žien počas laktácie, aby čo najskôr začali s dojčením a ešte v nemocnici sa naučili správnu techniku, pretože dojčenie je základným predpokladom zdravého vývoja každého dieťaťa. Jedným z potrebných krokov je aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, aby disponovali dostatočnými znalosťami a zručnosťami vo vzťahu k podpore dojčenia,“ povedal Jozef Šuvada, odborný garant MZ SR pre štandardné postupy.

MZ SR zároveň ustanovilo v legislatíve mechanizmus systematického preverovania a hodnotenia dodržiavania štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických a terapeutických postupov, ako aj interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta, účinný od júna 2019, s cieľom maximálnej kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre rodičky a novorodencov.

Na doplnenie:

Podmienky vstupného a priebežného interného hodnotenia zdravotníckych zariadení úrovne implementácie štandardného preventívneho postupu MZ SR Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad iniciatívy BFHI – podpora vzťahovej väzby a laktácie uvádza príloha tohto štandardu. 1. revízia bola uverejnená 3. júla tu: https://www.standardnepostupy.sk/nove-standardy/.
Proces vykonávania klinického auditu a získania certifikátu stanovuje zase zákon č. 137/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac informácii tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/139/20190601 .