Technické podmienky na zriaďovanie nových materských škôl sa zjednodušia, čím sa vytvoria možnosti na zvýšenie počtu prijatých detí. Zmeny prináša vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach pre deti a mládež, ktorá vstúpila do platnosti. 

Každoročne rodičia detí v predškolskom veku zápasia s problémami ako umiestniť svoje deti do materských škôl, ktorých kapacity často nestačia vyhovieť záujmu. Vyhláška upravuje technické požiadavky na materské škôlky, ktoré už nebudú musieť povinne disponovať vonkajším pozemkom, upravujú sa priestorové nároky na dieťa so zachovaním optimálneho hygienického štandardu. Očakáva sa, že zmeny budú mať pozitívny vplyv práve na motiváciu miest, obcí a iných subjektov na zriaďovanie nových materských škôl vďaka voľnejším podmienkam pre budovanie nových kapacít.

V zariadeniach pre deti do 6 rokov je na jedno dieťa stanovená plocha herne a spálne na 3 metre štvorcové. Na jedno ležadlo na spanie je vyčlenený priestor najmenej 1,7 metrov štvorcových. V hygienických zariadeniach musia byť umývateľné steny a podlaha. 

Škôlky už po novom nemusia povinne disponovať vonkajším areálom, môžu využívať detské ihriská, areály a parky v rámci občianskej vybavenosti, čo môže zvýšiť motiváciu na zriaďovanie nových škôlok vzhľadom na zvýšený záujem o umiestnenie detí.

Vyhláška žiadnym spôsobom nemení maximálny počet detí v triede, ktorý stanovuje školský zákon a pohybuje sa od 18 do 21 detí na jednu triedu podľa veku detí. No vzhľadom na požiadavky z minulosti niektoré škôlky nemohli naplniť ani tieto maximálne počty detí do tried.

Celkovo sa očakáva aj pozitívny efekt v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti v dôsledku zmeny vyhlášky vďaka voľnejším podmienkam pre budovanie nových kapacít. 

Minimálne požiadavky na prevádzkovanie materskej školy

Technické požiadavky

Celková vnútorná plocha na jedno dieťa 3 m2 :
o umývateľné steny
o udržiavateľná podlaha
o teplota vo všetkých priestoroch min. 21°C  (kúpeľne, záchody), herne – odporúčaná hodnota - minimálne 23oC a pravidelne vetranie
    
Hygienické zariadenia: 
o steny opatrené umývateľným náterom/obkladom
o umývateľná podlaha
o 1 umývadlo na 10 detí do 3 rokov   
o umývadlá a vodovodné batérie inštalované v primeranej výške 
o steny, podlaha a zariadenie sa musia pravidelne čistiť a dezinfikovať 

Vonkajšie priestory:
o Ak sú vyčlenené vonkajšie priestory, priľahlé k zariadeniu, časť tvorí trávnatá plocha a časť detské ihrisko.
o Detské pieskovisko nie je povinnou súčasťou vonkajších priestorov. Ak je zriadené, musí sa riadiť vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z. z.  
o Ak nie sú vyčlenené priľahlé vonkajšie priestory, je možné využívať detské ihriská, areály a parky v rámci občianskej  vybavenosti. 

Bezpečnosť

Technické vybavenie zariadenia: 
o zariadenie musí byť vybavené bezpečným nábytkom s oblými hranami alebo chráničmi na ostré okraje, 
o ak je podlaha prikrytá tkaninami (koberce), tieto musia byť pravidelne čistené a udržiavané a položené tak, aby zabraňovali úrazu pri zakopnutí.  Neprikrytá podlaha musí byť z nechladivého materiálu a ľahko udržiavateľná a umývateľná. 
o hračky musia zodpovedať platnej európskej legislatíve,
o radiátory opatrené krytmi s oblými okrajmi,
o inštalované svietidlá musia byť čistiteľné ,
o zariadenie musí byť vybavené lehátkami s epidemiologicky bezpečnými rozstupmi tak, aby mal personál prístup ku každému lôžku; lôžkoviny sú označené,
o povinné zamykanie priestorov MŠ,
o povinné uzamknutie lekárničky