Viac ako štyritisíc zachránených ľudských životov na Slovensku – to je bilancia darcovského a transplantačného programu od roku 1990,  ktorý sa realizuje na štyroch špecializovaných pracoviskách v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach. Len v minulom roku bolo na Slovensku realizovaných 201 transplantácií, z toho až 146 transplantácií obličiek. Na problematiku darcovského a transplantačného programu upozorňuje už štyri roky aj Slovenská transplantologická  spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá sa realizuje pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.


Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo do života nový transplantačný zákon, ktorý je účinný od roku 2017. Rovnako rezort zdravotníctva nastavil aj systém identifikácie potenciálnych darcov pre zdravotnícke zariadenia a vytvoril Akčný plán Národného transplantačného programu na roky 2019 – 2020 s vyhliadkou do roku 2022. „Všetky tieto kroky majú viesť k tomu, aby sme mali na Slovensku ešte efektívnejší transplantačný program, s cieľom zachrániť viac ľudských životov, pre ktorých je transplantácia jedinou možnosťou liečby,“hovorí ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.


Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, kde každý deň zomiera 12 pacientov v dôsledku toho, že sa nedožijú  transplantácie. Na Slovensku už štyri roky prebieha kampaň Sedem životov, v rámci ktorej sa Slovenská transplantologická spoločnosť snaží vzdelávať verejnosť o téme darcovstva a transplantácií orgánov.


Na Slovensku máme plne funkčný transplantačný program pre obličky, srdce a pečeň a od januára tohto roka sa v banskobystrickom transplantačnom centre otvoril priestor pre realizáciu transplantácií pankreasu. Transplantačný program na Slovensku prebieha v súlade s platnou legislatívou. Na Slovensku odoberáme orgány od mŕtvych darcov, u ktorých bola potvrdená smrť mozgu.  Napriek princípu predpokladaného súhlasu, podľa ktorého sú darcami všetci, ktorí nie sú v registri nedarcov, lekári vždy komunikujú s pozostalou rodinou a informujú ju o zámere odberu,“ hovorí Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka MZ SR pre transplantácie. „Upriamili sme pozornosť aj na transplantácie obličiek od živých darcov, ktorých na Slovensku vykonávame len približne 10% z celkového počtu transplantácií obličiek. Našim cieľom je priblížiť sa k dvadsiatim percentám, čím sa priblížime k aktivitám vyspelých európskych krajín a najmä zvýšime dostupnosť tejto liečby vyššiemu počtu pacientov“, hovoríĽuboslav Beňa, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS.   


V roku 2018 bolo na Slovensku realizovaných 201 transplantácií. Prehľad jednotlivých typov transplantácií uvádza tabuľka:


Počet

2018

2017

2016

mŕtvi darcovia

78

86

72

živí darcovia

11

11

19

transplantácia obličky

146

153

143

transplantácia pečene

37

32

37

transplantácia srdca

18

18

20

transplantácie spolu

201

203

200


Na čakacej listine je v súčasnosti evidovaných 327 pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Najviac, až 272 pacientov čaká na transplantáciu obličky, 34 pacientov na srdce, 21 pacientov na pečeň a dvaja pacienti na pľúca. „Transplantácie pľúc podstupujú slovenskí pacienti vo fakultnej nemocnici v Motole v Českej republike, našim cieľom je zvýšiť odberovú aktivitu pľúc tak, aby sme ostali s Českou republikou vo vyrovnanej bilancii“, hovorí Martin Chrastina, hlavný transplantačný koordinátor.

O kampani Sedem životov


Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako tristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla  2015 má vzdelávať verejnosť o tejto téme, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam. V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v Bratislave a jedno v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú v AKH vo Viedni. Viac informácií ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.

O Slovenskej transplantologickej spoločnosti


Slovenská transplantologická spoločnosť (STS) je dobrovoľná, odborná vedecká spoločnosť. Je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. Poslaním STS je prenášať vedecké poznatky a skúsenosti do vedomia širokých lekárskych vrstiev. Podieľa sa tiež na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami na Slovensku i v krajinách Európy.


Slovenská transplantologická spoločnosť sa venuje rôznym medicínskym témam a otázkam:

  • súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií orgánov a tkanív
  • možnosti uplatnenia špičkových diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi
  • etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov (ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov)
  • existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve
  • špecializácii náplne v systéme ďalšieho vzdelávania
  • návrhov odborníkov do rôznych komisií. Viac informácií nájdete na stránke www.transplant.sk