Na základe rozhodnutia ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej sa dňa 15. 10. 2014 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) uskutočnilo pracovné koordinačné stretnutie v súvislosti s epidémiou eboly v krajinách západnej Afriky. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia rezortov zdravotníctva, dopravy, obrany, vnútra, manažmentov zdravotníckych zariadení a členovia Pandemickej komisie vlády SR.
Na stretnutí odzneli prezentácie zamerané na ebolu z pohľadu infektológie, verejného zdravotníctva, krízového manažmentu a pripravenosti orgánov verejného zdravotníctva rezortu obrany, vnútra a dopravy v Slovenskej republike. Na stretnutí boli opätovne zhrnuté presné postupy ako riešiť situáciu v prípade príletu pacienta na letisko v Bratislave, ak by pacient navštívil sám zdravotnícke zariadenie (ambulanciu všeobecného lekára alebo centrálny príjem nemocnice), alebo ak by pacient z domácnosti kontaktoval lekára.
Z pracovného stretnutia vyplynuli úlohy a opatrenia na ďalšie zvyšovanie úrovne pripravenosti SR pri riešení možného výskytu eboly na Slovensku. Prioritou je dodržiavanie a koordinácia dohodnutých postupov, pravidelná edukácia zdravotníckeho personálu pri objavení,  zachytení a transporte osoby s vysokou virulentnou nákazou. Dôležité je správne používanie osobných ochranných pracovných pomôcok zdravotníckym personálom. V súčasnosti sú k dispozícii dva špeciálne biohazard tímy záchrannej zdravotnej služby v Bratislave a Košiciach s  výbavou na takéto transporty, čiže  s biovakmi, pretlakovou kombinézou a špeciálnou maskou. Výsledkom koordinačného stretnutia bolo aj odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR na doplnenie výbavy záchrannej zdravotnej služby v ďalších šiestich krajoch. Opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, naďalej trvajú. ÚVZ SR priebežne monitoruje situáciu súvisiacu s výskytom eboly.
Samozrejme, pokračovať bude aj edukácia obyvateľstva, a to prostredníctvom informačných letákov, zverejňovania správ na webovej stránke ÚVZ SR a informovania verejnosti médiami. ​