Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala dňom 7. decembra 2023 na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov MUDr. Juraja Smatanu, MBA, MPH. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 
Juraj Smatana je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vykonal špecializovanú skúšku v špecializovanom odbore úrazová chirurgia. Absolvoval štúdium manažmentu v zdravotníctve a bezpečnostného manažérstva. V rokoch  2001 až 2020 pracoval v FNsP J. A. Reimana Prešov na viacerých pozíciách, od sekundárneho lekára cez zástupcu primára až po medicínskeho riaditeľa. Má bohaté skúsenosti z riadiacich pozícií v zdravotníckych zariadeniach. 
 
Šéfka rezortu zdravotníctva zároveň odvolala dňom 6. decembra 2023 v súlade s ustanovením § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z funkcie doterajšieho riaditeľa FNsP J. A. Reimana Prešov  Ing. Ľubomíra Šarníka.