Rozšírením vekovej kategórie detí pre plnú úhradu vakcín proti HPV môže Slovensko dosiahnuť vysokú ochranu nielen pred rakovinou krčka maternice a pred rakovinou pohlavných orgánov u chlapcov. Očkovanie dokáže efektívne znížiť riziko rakoviny u dievčat aj chlapcov.

HPV, alebo inak ľudský papilomavírus, hrá dôležitú úlohu pri vzniku nielen rakoviny krčka maternice u žien, ale  aj iných druhov rakovín a ochorení slizníc, či kožných ochorení, a to  u mužov aj žien. HPV je infekčný vírus, ktorý sa šíri nie len pohlavným stykom, ale aj kontaktom slizníc. 

Na základe odborného konsenzu je  prioritne potrebné očkovať 12 ročné dievčatá aj chlapcov (teda do dovŕšenia 13.roku života), pričom od mája 2022 je v SR umožnené bezplatné očkovanie proti HPV modernou 9 valentnou vakcínou. Ministerstvo zdravotníctva SR spoločne s partnermi zavádza od  1. decembra 2023 pre deti, ktoré sa nestihnú zaočkovať ako dvanásťročné, možnosť ich doočkovania aj ako trinásťročných a štrnásťročných, teda do dosiahnutia 15 rokov, a to opäť bezplatne. 

To znamená, že  pre vekovú kategóriu od 12 do 15 rokov, pre ktorú je určená dvojdávková schéma,  je vakcína  plne hradená z verejného zdravotného poistenia.  

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková vyjadrila   na dnešnej tlačovej konferencii veľkú podporu očkovaniu proti HPV  zo strany ministerstva a  vyzvala rodičov detí: „Moja výzva rodičom je jednoduchá – zaujímajte sa o očkovanie, získavajte  fakty a informácie o očkovaní od zdravotníkov a dajte zaočkovať svoje dieťa. Vakcína proti HPV je bezpečná a zachraňuje životy. Rozsiahle štúdie preukázali jej vysokú účinnosť. Teraz je čas konať a odstrániť rakovinu krčka maternice ako problém verejného zdravia.“

Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast a prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS MUDr. Elena Prokopová sa rovnako obracia na rodičov , aby zodpovedne zvážili očkovanie  svojich detí proti HPV: „Majú teraz totiž jedinečnú možnosť ochrániť svoje deti pred rakovinou spôsobenou týmto vírusom. Z medicínskeho hľadiska je optimálne očkovať deti, dievčatá aj chlapcov v čase, kedy je predpoklad, že sa ešte nemohli vírusom infikovať a tiež v čase, kedy je imunitná odpoveď na očkovanie najväčšia. Takýmto vekom je obdobie od 12 do 15 rokov. Preto MZ SR aktuálne rozšírilo úhradu vakcíny proti HPV na celý tento vekový interval. Bezplatné očkovanie detí proti HPV je výrazným krokom v prevencii pred závažnými onkologickými ochoreniami, najmä rakovinou krčka maternice.“

Poďakovanie patrí všetkým spolupracujúcim subjektom, pacientskym organizáciám, samosprávam, ako aj zdravotným poisťovniam za ich podporu pri šírení povedomia o očkovaní proti HPV. Všetci partneri si uvedomujú benefity, ktoré očkovanie proti HPV prinesie v prvom rade občanom, ale aj celému zdravotníctvu v budúcnosti. 

Zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní na tlačovej konferencii verejne deklarovali, že očkovanie budú podporovať vo svojich kampaniach a prostredníctvom takých krokov, ktoré pomôžu zvýšeniu zaočkovanosti  vybraných vekových kategórií.

Už zavedenie deväťvalentnej vakcíny do plnej úhrady pre 12 ročné deti v roku 2022 prispelo k zvýšeniu záujmu o očkovanie. Zatiaľ najlepšie zaočkovaným ročníkom proti HPV sú deti narodené v roku 2010: proti HPV bolo v roku 2022 a 2023 aspoň jednou dávkou zaočkovaných 43 % dievčat a 22% chlapcov. V okrese Banská Štiavnica bolo zaočkovaných už viac ako 80% dvanásťročných dievčat a v okrese Žiar nad Hronom viac ako 67% dvanásťročných chlapcov – tieto okresy sú vďaka pediatrom lídrami v očkovaní proti HPV.

Ministerka zdravotníctva spolu s hlavnou odborníčkou pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast zasielajú kolegyniam -  pediatričkám a kolegom - pediatrom na Slovensku  spoločný  list ako vyjadrenie vďaky za ich prácu a podpory v ich úsilí pri očkovaní proti HPV.