Opatrenie

 

ministra zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)P R V Á  Č A S Ť

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

/1/ Účelom je zabezpečiť právo na slobodný prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len “ministerstvo“). Ide o podrobnú úpravu jedného zo základných práv zaručených Ústavou SR – práva na informácie (Čl. 26 ústavy) a prístup k informáciám (§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z.).

/2/ Podľa tohto opatrenia je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (ďalej len “zákon“) ministerstvo. Na ministerstve je poverený zverejňovať informácie komunikačný odbor, v  ktorého náplni činnosti je aj zabezpečovanie vybavovania žiadostí o informácie  podľa zákona a tohto opatrenia  (ďalej len “odbor“).

/3/ Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o sprístupnenie informácií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.

/4/ Opatrenie podrobnejšie upravuje postupy pri poskytovaní informácií podľa zákona. Každé obmedzenie práva na informáciu musí mať zákonný dôvod a musí byť žiadateľovi riadne zdôvodnené.

Čl. 2
Poskytovanie informácií

/1/ Informácie sa poskytujú dvoma spôsobmi - zverejnením a sprístupnením na základe žiadosti.

/2/ Zverejnená informácia je informácia

a) vydaná tlačou alebo na akomkoľvek nosiči dát, ktorý umožňuje jej zápis, prehliadanie a uchovávanie,
b) verejne prístupná aj prostredníctvom internetu.

/3/ Ministerstvo zverejňuje informácie podľa § 5 zákona.

/4/ Informácie uvedené v odseku 3 sa zverejňujú v sídle ministerstva - vo vestibule.

/5/ Ministerstvo umožňuje žiadateľom získať kópiu zverejnenej informácie.

/6/ Všetky ďalšie informácie sa poskytujú na žiadosť.

/7/ Informácia sa poskytuje v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, ústne, poštou, elektronickou poštou prípadne odkazom na už zverejnené informácie. Ak informáciu nie je možné sprístupniť vo forme požadovanej žiadateľom, ministerstvo dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

/8/  Nevidiaca osoba má právo na sprístupnenie informácie slepeckým (Braillovým) písmom, ak pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia  „Nevidiaci – Blind“.

/9/  Slabozraká osoba má právo na sprístupnenie informácie zväčšeným typom písma, ak pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

/10/ Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým  spôsobom podľa ods. 7 požaduje sprístupnenie informácie.

/11/ Žiadateľ podľa odsekov 8  až 10 a ministerstvo môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.

/12/ Ministerstvo poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré má k dispozícii.

/13/ Informačná povinnosť podľa zákona sa nevzťahuje na názory, budúce rozhodnutia a vytváranie nových informácií ako sú rozbory, prognózy, právne výklady a pod. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na informácie, ktoré vznikajú automatizovaným spôsobom ako súčasť informačných technológií.

/14/ Ministerstvo neposkytuje informácie o zdravotníckych zariadeniach v SR. Podľa zákona 211/2000 Z. z. sú tieto zariadenia povinnou osobou informujúce samostatne.

/15/ Za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom možno podať informácie, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám.1) Obmedzenia sa realizujú tak, že z požadovaných informácií sa časť spadajúca pod ne neposkytne.

/16/ Sprievodná informácia úzko súvisí s požadovanou informáciou. Informuje napr. či požadovaná informácia existuje, definuje pôvod informácie, dôvod, prečo nemožno informáciu poskytnúť a pod. Môže byť súčasťou poskytovanej informácie. Ak ministerstvo žiadosť o sprístupnenie informácií odmietne celkom alebo čiastočne, je sprievodná informácia súčasťou odôvodnenia.

/17/ Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa nevzťahujú k pôsobnosti ministerstva sa do piatich dní postúpi príslušnej povinnej osobe ak je ministerstvu známa. V opačnom prípade sa žiadosť odmietne rozhodnutím. O postúpení žiadosti ministerstvo žiadateľa oboznámi bezodkladne.

 

D R U H Á  Č A S Ť

Čl. 3

Poskytovanie informácií na ministerstve

/1/ Na ministerstve zverejňuje informácie podľa zákona odbor (Čl. 1 ods. 2 opatrenia).

/2/ Odbor vedie evidenciu všetkých žiadostí podaných ministerstvu.

/3/ Odbor za svoju činnosť zodpovedá ministrovi. Organizačne patrí do kancelárie ministra.

Čl. 4
Podanie ústnej žiadosti

/1/ Ústne možno podať žiadosť osobne na odbore v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 8.00 h do 15.00 h.

/2/ Telefonicky možno podať žiadosť na odbore v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 8.00 h do 15.00 h.

/3/ Ústne podanú žiadosť odbor eviduje rovnako ako ostatné žiadosti.

/4/ Ak odbor disponuje požadovanou informáciou, alebo disponuje informáciou o spôsobe kde a ako môže žiadateľ informáciu získať vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote (§ 17 zákona).

/5/ Ak odbor nemá k dispozícii požadovanú informáciu, požiada príslušný odborný útvar ministerstva (ďalej len “útvar”), aby v určenej lehote (spravidla tri pracovné dni) vypracoval k požadovanej informácii stanovisko a postúpil ho naspäť odboru.

/6/ Ak útvar k požadovanej informácii má zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak v ňom čiastočne obmedzuje prístup k informácii, musí byť stanovisko odôvodnené príslušnou právnou úpravou.

/7/ Odbor doručí v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi požadovanú informáciu alebo v prípade nevyhovenia žiadosti alebo čiastočného nevyhovenia žiadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

/8/ Telefonicky podaná žiadosť sa zapisuje na formulár. Žiadateľ je povinný uviesť svoje meno, priezvisko (u právnických osôb názov), adresu, informáciu ktorú žiada sprístupniť a spôsob akým a kde ju žiada sprístupniť. Telefonicky podaná žiadosť sa vybavuje iba vtedy, keď obsahuje náležitosti v súlade so zákonom.

/9/ Pri vybavovaní telefonicky podanej žiadosti odbor postupuje obdobne ako pri žiadosti podanej osobne.

Čl. 5
Podanie písomnej žiadosti

/1/ Písomne podanú žiadosť, ktorej  vzor je uvedený v prílohe č. 2, odbor riadne zaeviduje2).

/2/ Ak odbor disponuje požadovanou informáciou, alebo spôsobom kde a ako môže žiadateľ informáciu získať vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote.

3/ Ak odbor nemá k dispozícii požadovanú informáciu, požiada útvar, aby v určenej lehote (spravidla tri pracovné dni) vypracoval k požadovanej informácii stanovisko a postúpil ho naspäť odboru.

/4/ Ak útvar k požadovanej informácii má zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak sa v ňom čiastočne obmedzuje prístup k informácii, musí byť stanovisko odôvodnené príslušnou právnou úpravou.

/5/ Odbor doručí v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi požadovanú informáciu alebo v prípade nevyhovenia žiadosti alebo čiastočného nevyhovenia žiadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Čl. 6
Podanie ústnej žiadosti o poskytnutie informácií na iný útvar

/1/ Ak iný útvar dostane ústnu (osobnú aj telefonickú) žiadosť o poskytnutie informácií, poučí žiadateľa, že vybavovanie žiadostí výlučne realizuje odbor.

/2/ Ak je ústna žiadosť podaná osobne, je žiadateľ usmernený na odbor.

/3/ Ak je ústna žiadosť telefonická, poskytne útvar žiadateľovi telefónne číslo na odbor, alebo ho priamo na odbor prepojí.

Čl. 7
Podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácií na iný útvar

/1/ Ak je inému útvaru doručená žiadosť o poskytnutie informácie, je tento útvar povinný bezodkladne ju postúpiť na odbor.

 

T R E T I A Č A S Ť

Podávanie a vybavovanie žiadostí o informácie

Čl. 8
Podávanie žiadostí o informácie

/1/ Pri podávaní žiadostí o poskytnutie informácií ministerstvu a pri ich zverejňovaní ministerstvom ako povinnou osobou sa postupuje podľa zákona a tohto opatrenia.

/2/ Žiadosť sa podáva písomne prostredníctvom pošty3), písomne osobným podaním v podateľni ministerstva4), ústne osobne na odbore5), ústne prostredníctvom telefónu6), prostredníctvom faxu7) a prostredníctvom elektronickej pošty8).

/3/ Žiadosť podaná faxom sa považuje za žiadosť podanú písomne.

/4/ Písomnou žiadosťou o informáciu je i žiadosť podaná elektronickou poštou, na ktorú je možné odpovedať. Do času prijatia zákona o elektronickom podpise táto forma odpovede stráca charakter oficiálneho rozhodnutia, proti ktorému sa možno odvolať.

/5/ Ministerstvo vybaví len tie doručené žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá podľa zákona a obsahujú zákonom stanovené náležitosti.9)

Čl. 9
Evidencia žiadostí

/1/ Ministerstvo vedie evidenciu žiadostí.

/2/ Evidencia obsahuje najmä

a) dátum podania,
b) meno, priezvisko (u právnických osôb názov) a adresa žiadateľa,
c) forma žiadosti: ústne (osobne, telefonicky), pošta, osobné podanie, fax, elektronická pošta,
d) obsah požadovanej informácie,
e) forma vybavenia: ústne, telefonicky, pošta, fax, elektronická pošta,
f) Výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia alebo odstúpenie žiadosti),
g) meno toho, kto žiadosť vybavil,
h) dátum, kedy bola informácia odoslaná,
i) opravný prostriedok.

Čl. 10
Odmietnutie žiadosti

/1/ Ak ministerstvo žiadosť odmietne, alebo ak žiadosti vyhovie len čiastočne, vydá o tom rozhodnutie podľa zákona10) ,   ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

 

Čl. 11
Obmedzenie sprístupnenia informácie

/1/ Ministerstvo odmietne poskytnutie informácie, ktorou disponuje, na základe obmedzení ustanovených zákonom11)

/2/ Obmedzenia sa realizujú tak, že z požadovaných informácií sa časť spadajúca pod ne neposkytne,  poskytne sa však ostatná časť informácie.

/3/ Obmedzenie prístupu k informáciám ministerstvo odôvodní odkazom na právny predpis, ktorý obmedzenie ukladá.

Čl. 12
Opravný prostriedok

/1/ Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu ministerstva o odmietnutí informácie je rozklad12), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

/2/ Rozklad proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti možno podať v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

/3/ O rozklade proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje minister.

/4/ Agendu rozkladov proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnutí informácie vedie kancelária ministra.

/5/ Minister rozhodne o rozklade do 15 dní od doručenia odvolania

Čl. 13
Lehoty na poskytovanie informácií

/1/ Dátum podania žiadosti na ministerstvo je deň doručenia žiadosti ministerstvu.

/2/ Pokiaľ zákon neustanovuje inak, ministerstvo  je povinné vybaviť žiadosť bezodkladne,  najneskôr do ôsmich pracovných  dní  odo dňa podania žiadosti alebo od odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných  dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe   podľa Čl. 2 ods.8.

 /3/ Ministerstvo môže lehotu podania informácie predĺžiť najviac o osem pracovných  dní  a ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe podľa Čl. 2 ods. 8 o 15 pracovných dní,  ak má závažné dôvody pri vyhľadávaní, zbere informácií na inom mieste ako je sídlo ministerstva, pri technických problémoch spojených s vyhľadávaním a sprístupnením požadovanej informácie, alebo pri vyhľadávaní a zbere väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie. O tejto skutočnosti žiadateľa bezodkladne upovedomí, najneskôr však pred uplynutím lehoty na poskytnutie informácie. V oznámení o predĺžení lehoty uvedie ministerstvo dôvody predĺženia lehoty.

/4/ V prípade, že žiadosť o informáciu nespĺňa predpísané náležitosti 13), odbor bezodkladne, vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie kratšej ako sedem dní doplnil. Odbor žiadateľa o doplnení poučí.

/5/ Ak žiadateľ požaduje už zverejnenú informáciu, môže ministerstvo do piatich dní žiadateľovi namiesto sprístupnenia informácie oznámiť kedy, kde a ako bola informácia zverejnená a ako si ju môže žiadateľ vyhľadať.

/6/ Ak ministerstvo nemá požadované informácie a má vedomosť ktorá iná povinná osoba nimi disponuje, do piatich dní jej túto žiadosť postúpi. Bezodkladne o tom žiadateľa informuje. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne.

Čl. 14
Úhrada nákladov

/1/ Ministerstvo môže podmieniť vydanie informácie zaplatením úhrady alebo zálohy podľa vnútorných predpisov, ktoré sa však nesmú líšiť od navrhovaného systému úhrad podľa zákona.

/2/ Úhrada nákladov na poskytnutie informácie je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácie.

/3/ Osoby so zmyslovým postihnutím a s problémami komunikácie (nevidiaci a slabozrakí, nepočujúci a nedoslýchaví), sú od úhrady poplatkov za poskytnutie informácií oslobodené.

/4/ Nárok na oslobodenie od úhrady poplatkov za poskytnutie informácií osoby podľa odseku 3 preukazujú preukazom občana s ťažkým zdravotným  postihnutím. 14).

 

Š T V R T Á Č A S Ť

Záverečné ustanovenia

Čl. 15
Zrušovacie ustanovenie

Ruší sa Opatrenie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júna 2001, ktorým  sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení opatrenia č. 5863/2008.

Čl. 16
Účinnosť

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť ..............

 

 

                                                          

                                                   Richard Raši

 

                                              minister

 


1)Poznámka: § 8 – 11 zákona
2) Poznámka: Pre zrýchlenie a zefektívnenie vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. odporúča občanom Ministerstvo zdravotníctva SR podávať žiadosť o informácie na predtlačenom formulári „Žiadosť o poskytnutie informácií“, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto opatrenia, v prípade elektronickej pošty na formulári umiestnenom na internetovej stránke MZ SR a adresovať ju priamo na  komunikačný odbor. Podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácií akoukoľvek inou zákonom určenou formou je rovnocenné s podaním žiadosti na týchto formulároch.
3) Poznámka: Ministerstvo zdravotníctva SR, komunikačný odbor, Limbová 2, 837 52, Bratislava
4) Poznámka: Ministerstvo zdravotníctva SR, komunikačný odbor, Limbová 2, 837 52, Bratislava
5) Poznámka: komunikačný odbor
6) Poznámka: Tel: 07/5937 3437
7) Poznámka: Fax: 07/5477 7983
8) Poznámka: office@health.gov.sk
9) Poznámka: § 14 zákona
10) Poznámka: formulár (rozhodnutie) o odmietnutí požadovanej informácie tvorí prílohu č. 1 tohto opatrenia
11) Poznámka: § 8 – 11 zákon
12) Poznámka: Opravný prostriedok proti rozhodnutiu ministerstva je možné podať prostredníctvom formulára „Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o neposkytnutí informácie“, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto opatrenia. Podanie rozkladu proti rozhodnutiu ministerstva akoukoľvek inou zákonom určenou formou je rovnocenné s podaním rozkladu na týchto formulároch.
13) Zo žiadosti musí byť jasné ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (§ 14, ods. 2 predmetného zákona).

14) Príloha č. 6 zákona č. 195/1998 Z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 


Príloha 1 211_priloha1.pdf 211_priloha1.doc
Príloha 2 211_priloha2.pdf 211_priloha2.doc
Príloha 3 211_priloha3.pdf 211_priloha3.doc