Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júna 2003 č. 03/Z/2003,
ktorým sa mení opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002,
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
v znení neskorších predpisov

 Referent: Ing. Laurinc, tel.: 02/5958 2542

Číslo: 13986/2003-77

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 02/Z/2002 (oznámenie č. 636/2002 Z. z.), opatrenia č. 03/Z/2002 (oznámenie č. 694/2002 Z. z.), opatrenia č. 01/Z/2003 (oznámenie č. 32/2003 Z. z.) a opatrenia č. 02/Z/2003 (oznámenie č. 194/2003 Z. z.) sa mení takto:

Príloha č. 4 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.

 

Ivan M i k l o š v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky


  • cenový výmer - download vo formáte  /cenovy_vymer.xls
  • príloha č. 4 - download vo formáte 
Dátum vystavenia: 25.06.2003