Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045 - 4/2004 – OAP z 3. augusta 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah reguláciecien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2003-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.) a opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č.253/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 v časti A v úvodnej vete sa za slová „(ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti"),“ vkladajú slová „cudzincom z iných členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu podľa nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva v znení zmien a doplnkov a nariadenia (EHS) č. 574/72 ustanovujúci postup vykonávania nariadenia EHS č. 1408/71 (ďalej len „nariadenia EHS č. 1408/71 a č. 574/72“)“.

2. V prílohe č. 4 v časti A položke 1 Ambulantná zdravotná starostlivosť primárna sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) Výkony zdravotnej starostlivosti poskytnuté poistencom z iných členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu podľa nariadenia EHS č. 1408/71 a č. 574/72, sa ohodnocujú počtom bodov uvedeným v prílohe č. 1 zákona o liečebnom poriadku. Maximálna cena bodu je 0,99 Sk.“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

3. V prílohe č. 4 v časti A položke 6 Záchranná zdravotná služba písmeno c) znie:

„c) Maximálna cena výkonov záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „záchranná služba“) poskytnutých cudzincom pochádzajúcim zo štátov, s ktorými sú uzatvorené medzištátne dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých sa poskytovaná zdravotná starostlivosť uhrádza úplne alebo čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 12 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti, výkonov záchrannej služby poskytnutých poistencom z iných členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu podľa nariadenia EHS č. 1408/71 a č. 574/72 a výkonov záchrannej služby uhrádzaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, je 1 000 Sk. K cene výkonov sa pripočítava cena dopravy, ktorej maximálna cena za jeden kilometer jazdy vozidlom záchrannej služby je 35 Sk.“.

4. V prílohe č. 4 v časti A položke 7 Ústavná zdravotná starostlivosť písmeno a) tabuľka „Cena výkonov v slovenských korunách poskytnutých jednému hospitalizovanému pacientovi oddeleniami jednotlivých typov zdravotníckych zariadení“ znie:

„Cena výkonov v slovenských korunách poskytnutých jednému hospitalizovanému pacientovi oddeleniami jednotlivých typov zdravotníckych zariadení

Kód
náklad.
strediska
Názov oddeleniaVysoko-
špecializované
odborné
ústavy
s celoštátnou
pôsobnosťou
Vysoko-
špecializované
odborné
ústavy
ostatné
Fakultné
nemocnice,
Nemocnice
s
poliklinikou
III.typu
Nemocnice
s
poliklinikou
I.typu a
II.typu
Odborné
liečebné
ústavy,
liečebne
dlhodobo
chorých
Maximálna
cena
Maximálna
cena
Maximálna
cena
Maximálna
cena
Maximálna
cena
1.01interné54 48329 14819 18417 2668 616
1.02prenosné choroby14 81813 550
1.03tuberkulóza a pľúcne choroby33 37223 11120 94820 948
1.04neurológia19 44517 50111 010
1.05psychiatria32 95030 122
1.06preventívne a pracovné lekárstvo (hygiena práce, pracovné lekárstvo)16 961
1.07pediatria20 50918 458
1.09gynekológia a pôrodníctvo (sekundárna starostlivosť)23 79315 66815 35413 819
1.1chirurgia, vrátane hrudníkovej28 43128 43119 58317 625
1.11ortopédia *23 44422 29011 921
1.12urológia17 40917 06115 355
1.13traumatológia20 50818 457
1.14otorinolaryngológia13 39012 051
1.15oftalmológia15 39315 08513 57715 393
1.18dermatovenerológia12 98011 865
1.19klinická onkológia47 02546 08541 477
1.25anesteziológia a intenzívna medicína137 748137 748137 748123 973
1.27doliečovacie (+ kód 1,92)16 72716 41016 41011 219
1.31hematológia a transfuziológia112 456
1.33nefrológia15 437
1.37neurochirurgia39 26435 338
1.38plastická chirurgia14 610
1.4lekárska imunológia16 2248 613
1.43rádioterapia82 18782 18747 62442 862
1.44foniatria17 42411 632
1.45reumatológia22 92322 923
1.47nukleárna medicína78 804
1.48gastroenterológia21 566
1.49kardiológia31 92831 92831 928
1.5diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy27 14027 14026 868
1.51neonatológia, perinatológia10 55017 95316 158
1.52intenzívna starostlivosť v pediatrii
(vrátane patologických novorodencov)
62 65762 657
1.6geriatria25 87523 29820 968
1.64endokrinológia16 07416 074
1.68cievna chirurgia40 80040 80040 800
1.69kardiochirurgia100 833100 833100 833
1.7stomatologická chirurgia18 989
1.73liečba alkoholizmu a iných toxikománií 43 41642 998
1.78arytmií a koronárnej jednotky52 82652 82652 826
1.79chirurgie ruky7 931
1.81popáleninové103 031
1.84dlhodobo chorých53 28837 76133 98533 189
1.85špeciálne detské oddelenia
(detské ozdravovne)
31 15528 04016 968
1.87transplantačné **38 59238 592
1.91paliatívna starostlivosť18 90018 90018 90018 90018 900
3.27fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia118 980118 98017 91316 122
3.39

ortopedická protetika

14 719 

 

5. V časti A položke 7 Ústavná zdravotná starostlivosť sa písmeno b) dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

„5. detské psychiatrické liečebne 1 200,- Sk“.

6. V časti A položke 7 Ústavná zdravotná starostlivosť písmeno d) v bode 12 položky 140001 až 140006 znejú :

kód

Názov

140001

vnútorné polysegmentálne fixátory - predné, zadné

140002

vnútorné fixátory do troch segmentov – predné, zadné

140003

externé fixátory chrbtice

140004

stabilizačné systémy na krčnú chrbticu – predné, zadné

140005

náhrady tiel stavcov a medzistavcových platničiek

140006

plastiky tiel stavcov a medzistavcových platničiek“.

7. V časti A položke 7 Ústavná zdravotná starostlivosť písmeno d) sa v bode 12 dopĺňajú tieto položky:

kód

Názov

110009

snímač intrakraniálneho tlaku intracerebrálny

110010

snímač intrakraniálneho tlaku intraventrikulárny

110011

súprava na externú drenáž mozgových komôr

110012

komorový katéter impregnovaný antibiotikami pre externú drenáž mozgových komôr

110013

komorový katéter impregnovaný antibiotikami pre vnútornú drenáž hydrocefalu“.

8. V časti A položke 10 Maximálne ceny výkonov písm. a) bod 7 sa maximálne ceny výkonov jednodňovej starostlivosti v členení podľa jednotlivých medicínskych odborov nahrádzajú maximálnymi cenami:

 

Maximálna
cena v Sk

Odbor všeobecná chirurgia, ortopédia a traumatológia:

16 646

Odbor gynekológia:

13 051

Odbor oftalmológia:

12 822

Odbor otorinolaryngológia:

11 382

Odbor urológia:

14 502

Odbor stomatológia (stomatochirurgia):

16 141

Odbor gastroenterológia:

18 331

Odbor rádiológia:

20 000

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2004

Rudolf Zajac
minister

 

Dátum vystavenia: 10.08.2004