Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045 - 5/2004 – OAP z 23. augusta 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 – OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 – OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2003-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č.253/2004 Z. z.) a opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 v položke 1 Farmaceutické a imunologické humánne výrobky a rádiofarmaká sa za slovo „výnimkou“ vkladajú slová „liekov nehradených zo zdravotného poistenia, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,“.
2. V prílohe č. 2 v časti I. Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa vypúšťajú tieto riadky:
3. V prílohe č. 2 v časti I. Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa vykonávajú zmeny týchto riadkov :
4. V prílohe č. 2 v časti I. Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa na konci pripájajú tieto riadky:
5. V prílohe č. 2 v časti II. Dentálne výrobky sa na konci pripájajú tieto riadky:
6. V prílohe č. 2 v časti IV. Ortopedické, protetické výrobky a načúvacie prístroje sa na konci pripájajú tieto riadky:

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Rudolf Zajac
minister zdravotníctva


Dátum vystavenia: 30.08.2004