V opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-11/2005-SL z 15. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva v osobitnom vydaní dňa 30. júna 2005 došlo k niektorým nepresnostiam. Predmetné chyby sa opravujú takto:


V prílohe č. 4 v časti C – Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty v SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽKÁCH skupine I. ODBERY, POMOCNÉ A OSOBITNÉ LABORATÓRNE VÝKONY podskupine 3. UNIVERZÁLNE LABORATÓRNE VÝKONY sa v riadku s kódom 3510 číslo „30“ nahrádza číslom „0“.

minister zdravotníctva, v.r.
Slovenskej republikyDátum vystavenia: 04.08.2005