Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 10. septembra 2014 prijala uznesenie vlády SR č. 443/2014, ktorým schválila Správu o posudzovaní východiskovej správy Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa a o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii. Súčasťou prijatého uznesenia je aj záverečné stanovisko k východiskovej správe Slovenska, ktoré je uvedené v prílohe tohto uznesenia