Členské Štáty EÚ vykazujú viac ako milión úmrtí na nádorové ochorenia každý rok. Veľká väčšina týchto úmrtí sú predčasné a možno im zabrániť pomocou vhodných primárnych a sekundárnych preventívnych opatrení. Medzi tie patrí predovšetkým systematický a účinný skríning mliečnej žľazy, krčka maternice a rakoviny konečníka. Zhubné nádory prsníka majú v súčasnosti dominantné postavenie v incidencii nádorových ochorení žien vo väčšine krajín. Krivky mortality majú vo viacerých vysoko rizikových krajinách klesajúci charakter vplyvom kombinácie mamografických skríningov, zintenzívnením diagnostiky ochorenia v počiatočných klinických štádiách a napokon zlepšenou primárnou aj adjuvantnou liečbou ochorenia.

Účinnosť a dopad na zdravotné prínosy týchto skríningových stratégií na zníženie úmrtnosti, na úrovni celej populácie sú dobre etablované v správach Rady ministrov Európskej Únie, ktorá jednomyseľne prijala súbor odporúčaní pre skríning rakoviny prsníka.
Skríning rakoviny prsníka je organizované kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasný záchyt karcinómu prsníka, realizovaný skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov populácie žien, ktoré nepociťujú žiadne priame známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka.

Skríning je teda moderný, efektívny a štátom kontrolovaný a monitorovaný proces. Znižuje úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 % pri účasti populácie o 60 a viac percent. Znižuje aj rozsah chirurgických výkonov, ako aj potrebu rádio- a chemoterapie (liečba včasného štádia rakoviny prsníka je 10-násobne lacnejšia ako liečba pokročilej choroby).

Vykonáva sa na vysokošpecializovaných a preverených skríningových mamografických pracoviskách, ktoré disponujú špecializovaným personálom, a to aspoň jedným lekárom s certifikátom z certifikovanej pracovnej činnosti Mamodiagnostika v rádiológii a najmenej jedným certifikovaným rádiologickým technikom.

Takého pracoviská poskytujú vysoko kvalitné digitálne mamografické vyšetrenia s minimálnou radiačnou záťažou, ktoré sú vyhodnocované metódou „dvojitého čítania“, zabezpečujúcou vysoký záchyt pri minimálnom počte vyšetrení, ako aj urýchlený a kvalitný manažment pacientky. Súčasťou je povinné štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov pracoviska (spätná väzba) a zároveň poskytnutie výstupov centrálnemu orgánu.

Na základe týchto skutočností zverejňujeme výzva  v Slovenskej republike, aby na základe vyplnenia vstupného dotazníka deklarovali svoje technické vybavenie, pripravenosť prevádzky, ako aj odbornú spôsobilosť a tým prejavili záujem o preverenie Komisiou Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, nukleárnej medicíne a radiačnej onkológii, na základe čoho budú môcť byť poverené vykonávaním skríningových mamografických vyšetrení.

Spôsob predloženia vstupného dotazníka:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t.j. mamografické pracovisko, predloží vyplnený vstupný dotazník v písomnej verzii (v slovenskom jazyku) - 1 krát originál, podpísaný riaditeľom, alebo štatutárnym orgánom, príp. odborným zástupcom zodpovedným za vedenie pracoviska.
Vyplnený vstupný dotazník predkladá doporučenou poštou alebo e-mailom na adresu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rádiológii doc. et doc. MUDr. Viery Lehotskej, PhD.
Vyplnený vstupný dotazník zasielajú mamografické pracoviská s označením „Vstupný dotazník na zhodnotenie kvality skríningového mamografického pracoviska

Adresa:

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Heydukova 10
812 50 Bratislava,
ideálne však na email viera.lehotska@ousa.sk.

Hodnotiacim orgánom je Komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Jej zloženie a činnosť upravuje Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne, ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR z 27. mája 2015, ročník 63, čiastka 2-3.

O vyhodnotení vstupných dotazníkov budú mamografické pracoviská informované písomne.