Oznámenie ministra zdravotníctva SR

č. S10327-2020-OZS zo dňa 19.05.2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy a vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy štátnu správu.

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Marek Krajčí oznamuje, že ku dňu 19.05.2020 sú z dôvodu priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike účinné nasledovné materiály, a to na základe §45 odsek 1 písmeno c) a §45 odsek 4 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • Štandardné postupy pre zdravotníkov ku COVID-19, ktorých súčasťou sú:
    - Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike (verzia 3),
    - Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9),
  • Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19 (dňa 19.05.2020 verzia 3).
  • Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 (platné od 19.5.2020),

Materiály sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva: https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/