Dátum úpravy: 6.11.2008

Európska komisia rozhodla o zriadení Prechodného fondu za účelom čerpania prostriedkov Európskej Únie počas rokov 2004 – 2006 ako prechodný finančný nástroj. Fond je určený pre nové členské štáty Európskej Únie ako doplnkový zdroj k predvstupovej pomoci Phare a k prostriedkom zo štrukturálnych fondov. Cieľom Prechodného fondu je posilnenie a rozvoj administratívnych kapacít na zabezpečenie implementácie legislatívy ES v oblastiach, ktoré nemôžu byť financované zo štrukturálnych fondov.
 

Pre rezort zdravotníctva boli z Finančného memoranda 2005 schválené nasledovné projekty:

1. 2005/017-464.04.02 Zvyšovanie bezpečnosti, kvality a dostupnosti orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu

Cieľom projektu je zavedenie systému kvality v oblasti transplantácií orgánov, tkanív a buniek v súlade so smernicou č.23/2004/ES.
Súčasťou projektu je vývoj informačného systému pre centrum pre transplantáciu orgánov a tkanivové centrá. V neposlednom rade sa pripraví manuál/príručka pre zdravotníckych pracovníkov centier a informačný leták pre verejnosť.

prílohy...


2. 2005/017-464.05.02 Zlepšenie organizácie pracovného času v sektore zdravotníctva
Projekt prispeje sériou školení, tréningov a workshopov k správnej realizácii personálnej politiky v zdravotníckom sektore.Projekt predkladá podrobný zoznam tematicky zameraných školení, v ktorých MZ SR vidí potrebu zlepšenia až na úroveň stavu požadovaného príslušnými smernicami (93/104/EC, 2000/34/EC a 2003/88/EC).

3. 2005/017-464.04.03 Zlepšenie monitorovania drog a drogovej závislosti na národnej úrovni

Na báze existujúceho laboratória súdnolekárskej toxikológie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vybudovať pracovisko toxikológie s celoštátnou autoritou a dovybaviť ho prístrojom, ktorý umožní adresnejšie a lepšie merať a vykazovať indikátor úmrtia v dôsledku požitia drog, ktorý je Slovenská republika povinná vykazovať voči inštitúciám EÚ.

4. 2005/017-464.04.01 Posilnenie administratívnej kapacity ŠÚKL v súvislosti s používaním liekov v humánnej medicíne

Projekt prispeje sériou školení, tréningov a workshopov k zavedeniu správnej metodiky (posilnením inštitucionálnych, administratívnych a expertných kapacít), tak aby ŠUKL (ako reprezentant SR v danej oblasti) dokázal plniť funkcie a úlohy "referenčného štátu" EÚ.