Uchádzač

Projekt

MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu