Národný projekt výstavby novej Univerzitnej nemocnice Bratislave v lokalite Rázsochy napreduje. Ministerstvo zdravotníctva SR, teda objednávateľ projektovej dokumentácie výstavby novej univerzitnej nemocnice, prevzal ďalšie dva stupne projektovej dokumentácie, konkrétne Program požiadaviek P3.0, ako aj Kompletnú urbanisticko-architektonickú štúdiu.

Odovzdanie ďalších dvoch stupňov projektovej dokumentácie vytvorilo predpoklad pre pokračovanie projektových prác v podrobnejšej rovine. Pre zhotoviteľa projektovej dokumentácie, združenie AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. a CED consulting, s.r.o., tento krok zároveň predstavuje odsúhlasenie doteraz naprojektovaných a odovzdaných častí projektovej dokumentácie v definovanom rozsahu. K návrhu a spracovaniu sa pozitívne vyjadrila aj odborná lekárska verejnosť.

Ministerstvo zároveň združeniu po predložení faktúr uhradí za obidva splnené míľniky sumu vo výške 3,3 milióna eur.
Ďalšie činnosti ministerstva:
- Prostredníctvom spracovateľa sa finalizuje Správa o hodnotení k procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie tak, aby bola do konca tohto mesiaca podaná žiadosť o vydanie záverečného stanoviska na Ministerstvo životného prostredia SR.

- Prebiehajú predbežné konzultácie MZ SR s Útvarom hodnoty za peniaze o záveroch, zisteniach a odporúčaniach vyplývajúcich zo Štúdie uskutočniteľnosti, najmä v časti plánovaného rozsahu zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave a okolí, aj z pohľadu strategického nasmerovania zdravotníckych zariadení a rozvoja poskytovania zdravotnej starostlivosti a možností na vzdelávanie budúcich lekárov. Zverejnenie štúdie a podanie na ÚHP je plánované do konca septembra 2023.

- Po vydanom pokyne zo strany ministerstva na úpravu počtu lôžok na 802 v I. etape výstavby (v druhej etape je plánovaných ďalších 360 lôžok) bolo potrebné aktualizovať niektoré vstupné dáta v súvislosti s medicínskym programom plánovaného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre potreby realizátora projektu.

- V rámci projektových prác nemocnice a akademickej budovy sa MZ SR zameralo aj na špecifikáciu vyvolaných investícií, stavebných investícií spojených so zabezpečením dopravného napojenia a energetickej infraštruktúry – napojenia areálu na vodu, plyn a elektrickú energiu.

- V rámci projektovej prípravy nemocničnej časti bola nadviazaná úzka spolupráca s vedením a určenými odborníkmi z Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorí doteraz odsúhlasili navrhnuté technické riešenia a zúčastnia sa aj ďalších stupňov projektovania. Pri príprave vzdelávacej časti prebieha obojstranná komunikácia so zástupcami akademickej obce, najmä s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského a s vedením Slovenskej zdravotníckej univerzity. Do procesu je medzirezortne zapojený príslušný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s projektom výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave v lokalite Rázsochy prijalo všetky potrebné opatrenia tak, aby boli splnené všetky zmluvné povinnosti a záväzky, a aby projektové práce pokračovali ďalej.

V rámci podania žiadosti o stanovisko posúdenia vplyvov na životné prostredie MZ SR identifikovalo a doplnilo údaje aj o vyvolaných nadväzných investíciách a aktualizovalo aj všetky predpokladané náklady na realizáciu projektu. V tejto súvislosti ministerstvo čerpá  skúsenosti aj z iných veľkých slovenských investičných projektov v rámci účasti v medzirezortnej skupine pre strategické investície, ktorá pracuje na Ministerstve hospodárstva SR.

Ministerstvo zdravotníctva je pripravené aj naďalej plniť zmluvné povinnosti, zároveň vyžadovať vysoko kvalitné plnenie predkladaných častí diela zo strany združenia a dôsledne dodržiavať požadované parametre pre novú nemocnicu Rázsochy.

Prípravy na národnom projekte výstavby novej Univerzitnej nemocnie v Bratislave sa realizujú na základe uznesenie Vlády SR č. 334 z 12. júna 2023, ktoré ministrovi zdravotníctva uložilo povinnosť prijať opatrenia a zabezpečiť vykonanie krokov smerujúcich k realizácii investičného zámeru výstavby novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy.

Zdroj-Mochly Eldar Architect - 3.png