​Záujemcovia o Rezidentské štúdium mali v pondelok možnosť získať detailné informácie o tejto forme štúdia počas Informačného dňa k Rezidentskému štúdiu na Ministerstve zdravotníctva SR. Informačný deň otvoril štátny tajomník MZ SR Jaroslav Ridoško, ktorý zdôraznil, že rezort tento program spustil, nakoľko ho považuje za veľmi dôležitý krok k stabilizáciu počtu všeobecných lekárov a pediatrov. „Rezidentský program považujeme za účinný nástroj, ako dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební v budúcnosti prispieť k ešte lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ uviedol štátny tajomník MZ SR. 
 
Študenti lekárskych fakúlt, ako aj aktuálni rezidenti, mohli diskutovať priamo so zástupcami vysokých škôl  - zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ako aj hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo – odbornou garantkou Rezidentského štúdia MUDr. Janou Bendovou, PhD. a ďalšími odborníčkami pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.
​V apríli sa zároveň uskutoční Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium pre študentov 5. a 6. ročníka pre stred a východ Slovenska na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
 
Ministerstvo zdravotníctva pripravuje aj informačné prednášky na spropagovanie Rezidentského štúdia na lekárskych fakultách pre študentov 5. a 6. ročníka:
VZDELÁVACIA USTANOVIZEŇ TERMÍNY ČAS MIESTO
UPJŠ Košice 07.02.2019 štvrtok 13.00 určí LF
UK Bratislava 04.03.2019 pondelok 14.30 poslucháreň č. 1
NsP akad. L. Dérera, Kramáre
SZU Bratislava 19.02.2019 utorok 13.00 určí LF
JLF UK Martin 11.03.2019 pondelok určí JLF určí JLF
Nedostatok lekárov je dlhoročným problémom nielen na Slovensku a jedným z krokov na zvýšenie ich počtu je práve Rezidentské štúdium. Okrem všeobecného lekárstva  a pediatrie bolo Rezidentské štúdium rozšírené aj o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok špecialistov - lekárov: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína a pre sestry v špecializačných odboroch: anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
K 1.10.2018 bolo do rezidentského štúdia spolu zaradených 311 rezidentov, z toho do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo 207 a do pediatrie 104. K 29.11.2018 rezidentské štúdium ukončilo špecializačnou skúškou spolu 104 rezidentov, z toho zo špecializačného odboru všeobecné lekárstvo 91 a z pediatrie 13.
 
Štátny tajomník MZ SR Jaroslav Ridoško otvoril informačný deň k Rezidentskému štúdiuZáujemcovia o Rezidentské štúdium mali dnes možnosť získať detailné informácie o tejto forme štúdia