​Cieľom rezidentského štúdia je podporiť špecializačné štúdium lekárov a sestier. Program ministerstva zdravotníctva a vzdelávacích inštitúcií pokračuje aj v čase boja s koronavírusom a pandémiou ochorenia COVID-19. Za rok 2020 pribudlo  do vzdelávania 145 zdravotníckych pracovníkov. Štúdium pomáha riešiť problém predovšetkým nedostatku lekárov v zdravotníckych zariadeniach.  
 
Rezidentské štúdium úspešne pokračuje. Je zamerané na podporu špecializačného štúdia lekárov a sestier a na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva. Za rok 2020 bolo zaradených v rámci rezidentského štúdia 145 zdravotníckych pracovníkov, z toho do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo 44 lekárov, do odboru pediatria 35 lekárov a do iných špecializačných odborov 66 zdravotníckych pracovníkov, z toho 60 lekárov a 6 sestier. „Nedostatok lekárov bol dlhoročným problémom už pred vypuknutím pandémie. Rezidentské štúdium je jedným z nástrojov, ktorý viditeľne prispieva k zlepšeniu,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako doplnil, dostatok kvalifikovaného personálu je základom poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
Nie je nič nezvyčajné, že sa o naše zdravie starajú lekári v dôchodkovom veku. V ambulanciách ordinujú často sedemdesiatnici. A nájdu sa aj lekári, ktorí sú verní svojmu povolaniu aj po osemdesiatke. „Do roku 2019 sa vďaka tomuto programu znížil priemerný vek lekárov vo všeobecných ambulanciách pre dospelých odhadom približne o  jeden rok. Na základe dát môžeme tiež konštatovať, že rezidentské štúdium zastavilo pokles počtu všeobecných lekárov pre deti a dorast,“ zhodnotila generálna riaditeľka Sekcie zdravotníckeho vzdelávania MZ SR Monika Jankechová. Podľa dát Národného registra zdravotníckych pracovníkov SR bol priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých v tomto a minulom roku 54 rokov.  V období rokov 2018 a 2017 v priemere ordinoval lekár vo veku 55 rokov. 
 
K 9. decembru 2020 je v rezidentskom štúdiu zaradených v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 181 lekárov a v špecializačnom odbore pediatria 132 lekárov. K uvedenému dátumu evidujeme skončených 164 rezidentov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a 35 rezidentov v špecializačnom odbore pediatria. Po úspešnom ukončení štúdia musí rezident u zamestnávateľa odpracovať najmenej 5 rokov. Do rezidentského štúdia má príležitosť vstúpiť tak absolvent medicíny ako aj zdravotnícky pracovník, ktorý už získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Ďalší rezidenti začnú so štúdium od februára budúceho roka. 
 
Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých
 
2017 55 rokov
2018 55 rokov
2019 54 rokov
2020 54 rokov

 

Priemerný vek lekára v odb. 020 - všeobecné lekárstvo
rok/kraj
BB
BA
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
SR
2017
56
54
55
55
56
57
54
55
55
2018
55
52
55
55
55
57
54
55
55
2019
53
51
55
55
56
57
55
54
54
2020
53
49
55
55
54
57
55
55
54
(Zdroj: Národný register zdravotníckych pracovníkov)

 

Ďalšie naše kroky na riešenie nedostatku lekárov 
 
Ministerstvo zdravotníctva pracuje aj na ďalších krokoch za účelom riešenia nedostatku lekárov, ktorý je na Slovensku dlhoročným problémom. V špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo rezort zaviedol doplnkovú odbornú prípravu pre lekárov so špecializáciou vo vybraných  špecializačných odboroch, ktorých obsah štúdia je príbuzný so štúdiom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a ich dĺžka štúdia je najmenej päť rokov.
 
Doplnková odborná príprava pre získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína je v dĺžke 9 mesiacov.
 
Doplnková odborná príprava pre získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre lekárov so špecializáciou vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, endokrinológia, pracovné lekárstvo, infektológia, klinická imunológia a alergológia, nefrológia, reumatológia, klinická onkológia alebo hematológia a transfúziológia je v dĺžke špecializačného štúdia 6 mesiacov.
 
Predmetná doplnková odborná príprava sa zaviedla pre lekárov špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v kratšom čase  ako je bežná dĺžka špecializačného štúdia, ktorá je tri roky.