Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo 4. novembra 2004

konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Úkon€/Sk/Strana
internetzdarma
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej0,10 €/ 3,01 Sk
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej0,17 €/ 5,12 Sk
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej0,13 €/ 3,92 Sk
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej0,20 €/ 6,03 Sk
1 ks diskety0,50 € /15,06 Sk
1 ks CD1,33 €/ 40,07 Sk
poštové poplatkypodľa cenníka Slovenskej pošty
obálky:
C6 - 16 x 11,5 cm0,02 €/ 0,60 Sk
DL - 22 x 11 cm0,03 €/ 0,90 Sk
C5 - 23 x 16 cm0,03 €/ 0,90 Sk
C4 - 32 x 23 cm0,08 € / 2,41 Sk
B4 - 35 x 25 cm0,11 €/ 3,31 Sk
informácia poskytnutá faxompodľa cenníka Slovenských telekomunikácií


Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,99 €/ 59,95,- Sk, ministerstvo zdravotníctva nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov.

Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 1,99 €/ 59,95 ,-Sk, je možné uhradiť v pokladni Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava v pracovnom čase, alebo poštovou poukážkou, resp. bezhotovostným prevodom na č. ú. MZ SR: 70001543/8180, variabilný symbol: VS 211.