​Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave sa v dňoch 25. – 26. apríla 2019 uskutočnil „Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach“.

Na školení participovalo takmer 80 účastníkov, väčšina z nich v rámci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti MZ SR, ale aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumných inštitúcií (SAV) a univerzít.
 
Kurz sa konal v súlade s príkazom ministerky zdravotníctva SR, v zmysle ktorého všetky nemocnice, ktoré robia biomedicínsky výskum, resp. klinické skúšania, vytvorili od januára 2019 odbor, oddelenie, alebo referát biomedicínskeho výskumu  v nasledujúcej podobe:
 
- špecializované pracoviská (napr. NÚSCH) – vedúci, koordinátor štúdie a sestra,
- univerzitné nemocnice – vedúci + koordinátor štúdie,
- fakultné nemocnice – vedúci.
 

V materiáli sú definované organizačné útvary biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania, minimálne pracovné pozície v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti (špecializovaná nemocnica, všeobecná – univerzitná nemocnica, všeobecná – fakultná nemocnica) a povinnosti štatutárneho orgánu pri postupe uzatvárania zmluvy medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ktorý vykonáva činnosti súvisiace s klinickým skúšaním) a zadávateľom klinickej štúdie. 

Ministerstvo zdravotníctva, najmä prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja, týmto podporuje systémové nastavenie biomedicínskeho - najmä klinického výskumu  u našich poskytovateľov, aj v rámci spolupráce so SLOVACRIN-om a Národným onkologickým inštitútom v kontexte napĺňania Národného onkologického programu (Akčný plán zameraný na posilnenie onkologického výskumu a zlepšenie prístupu našich pacientov k inovatívnym liekom).
 
Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na školení koordinátorov klinického skúšania