Ministerstvo zdravotníctva v rámci projektu „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“ na čele s odborným garantom, prof. MUDr. Jurajom Payerom, PhD., MPH,  FRCP, zavádza do praxe dva dlhodobo žiadané a očakávané štandardy pre zjednotenie a zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti počas tehotnosti a pôrodu.
 
Cieľom jedného štandardného postupu s názvom „Prenatálna starostlivosť o nízkorizikovú (fyziologickú) tehotnosť“ je jednotný postup v sledovaní fyziologickej tehotnosti, prevencia  a včasný záchyt odchýlok naznačujúcich možný vznik materských komplikácií ako aj včasné odhalenie odchýlok v prenatálnom vývine plodu, správna príprava na pôrod, dojčenie, ale aj príprava na rodičovstvo a podpora rodiny.
 
Cieľom druhého štandardného postupu s názvom „Starostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas pôrodu“ je  jednotný postup a úkony počas sledovania a asistencie pri pôrode u fyziologických (nízkorizikových) rodičiek v termíne pôrodu, v týždni tehotnosti 37+0 až 41+6, pri jednom plode v polohe plodu pozdĺžnej hlavičkou bez anamnézy cisárskeho rezu v minulosti.
 
Uvedené štandardné postupy boli vytvorené a schválené ministrom zdravotníctva aj na základe nastavených opatrení MZ SR v Priebežnej implementačnej správe revízií výdavkov 2021  útvaru Hodnota za peniaze, v ktorých sa rezort zaviazal zlepšiť procesy v pôrodníctve a zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva a pôrodu.
 
„Naším spoločným cieľom je postupne zlepšovať starostlivosť o matku a dieťa, systematicky s mojím tímom pracujeme na tom, aby sme sa aj v tejto oblasti napredovali. Ďakujem odborníkom za uvedenie týchto štandardov do praxe, ktoré verím, budú lekárom a zdravotníkom nápomocné pri ich práci v starostlivosti o matku a dieťa,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
„V rámci odborných diskusií sa dlhodobo komunikovalo o nejednotnom prístupe v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o rodičku a priebeh fyziologického pôrodu.  Vypracovanie štandardných postupov členmi odbornej skupiny pre gynekológiu a pôrodníctvo považujem za dôležitý krok, ako pre samotné rodičky, tak aj zdravotnícky personál,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Kamil Száz.
 
Okrem toho by mali zavedené štandardy pomôcť predchádzať plytvaniu zdrojov na nepotrebné výkony, čoho príkladom sú nadbytočné vyšetrenia počas tehotenstva či vysoký podiel cisárskych rezov pri nerizikových tehotenstvách. Navýšením kompetencií pôrodných asistentiek možno predpokladať návrat pôrodníckej starostlivosti do ich rúk so zamedzením nadbytočných medicínskych intervencií pri nízkorizikovom pôrode.
 
Na otvorený dialóg o pôrodoch opakovane vyzvala aj verejná ochrankyňa práv, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., ktorá na základe prieskumu o dodržiavaní práv žien počas pôrodov upozorňovala napríklad na porušovanie práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti či rešpektovanie telesnej a psychickej integrity. MZ SR očakáva zavedením uvedených štandardných postupov zvýšenie akceptácie najnovších vedeckých poznatkov v každodennej pôrodníckej praxi a plné rešpektovanie ženských práv pri poskytovaní zdravotníckych služieb.