K žiadostiam o riešenie otázky spôsobu doručovania vyjadrení účastníkov konania ku konaniam začatým Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), ako aj k individuálným žiadostiam účastníkov konania vo vzťahu k doručovaniu údajov o úradne určených cenách liekov v iných členských krajinách Európskej únie (porovnávanie cien liekov) zaujalo ministerstvo nasledovné stanovisko.
 
Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") nadobudol účinnosť dňa 1. 12. 2011. Platnosť zákon nadobudol s dostatočným predstihom pred účinnosťou, a to dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov (29. 10. 2011, čiastka č. 117/2011). Obdobie medzi platnosťou a účinnosťou slúži na to, aby sa každý, komu zo zákona vyplývajú určité práva alebo povinnosti, mohol oboznámiť s jeho obsahom.
 
Ministerstvo z vlastnej iniciatívy, ešte pred samotným uverejnením zákona v Zbierke zákonov, organizovalo prezentáciu s cieľom oboznámiť potenciálnych účastníkov konaní s postupom uzatvárania zmlúv a získavania prístupových a podpisových certifikátov. V priebehu mesiacov október a november 2011, t.j. v dostatočnom časovom predstihu pred nadobudnutím účinnosti zákona a začatím akýchkoľvek konaní, boli na webovom sídle ministerstva priebežne zverejňované dokumenty týkajúce sa vyššie popísaných procesov (vzory, manuály a pod.).
 
Skutočnosť, že niektoré subjekty dokázali absolvovať celý proces uzatvárania zmluvy o elektronickej komunukácii s ministerstvom tak, že k podpisu zmlúv došlo hneď v prvý deň účinnosti zákona, odstraňuje akúkoľvek pochybnosť o tom, že by existovali prekážky na strane ministerstva a súčasne aj o tom, že účastníkom konania nebol poskytnutý dostatočný časový priestor na zabezpečenie úkonov nevyhnutných pre včasné uzatvorenie zmlúv a získanie certifikátov.
 
Podľa § 75 zákona podanie je možné doručiť ministerstvu v listinnej podobe výhradne v situáciách, ak elektronický portál nie je dostupný z dôvodov na strane ministerstva.
Zákon neumožňuje ministerstvu udeľovať žiadne výnimky vo vzťahu k spôsobu doručovania podaní. Rovnako ministerstvo nemá kompetenciu predlžovať lehoty ustanovené v § 79 zákona, počas ktorých majú účastníci konania právo vyjadrovať sa k začatým konaniam.
 
Záverom si dovoľujeme uviesť, že ministerstvo v žiadnom prípade nemôže odkladať svoje aktivity vo veciach kategorizácie do času, kým budú všetci potenciálni účastníci konaní disponovať prístupovými a podpisovými certifikátmi do elektronického portálu. Dôvodom je, že skutočnosť či účastník konania disponuje certifikátom je závislá predovšetkým od samotného účastníka konania - ministerstvo vybavuje žiadosti o vydanie certifikátov priebežne, zatiaľ čo mnohí účastníci konaní do dnešného dňa ani len nepožiadali o vydanie certifikátov.