Čl. 1 Etická komisia, jej zriadenie, princípy a pôsobnosť

(1) Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "komisia") je, zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), podľa § 5 ods. zákona č. 576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 576/2004 Z. z.).

(2) Komisia je nezávislý odborný a poradný orgán ministerstva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu.

(3) Činnosť komisie upravuje tento Štatút Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“).

(4) Komisia pri svojej práci rešpektuje hodnoty a princípy ochrany ľudských práv, najmä tie, ktoré uznáva Slovenská republika, Európska únia, Rada Európy a Organizácia spojených národov. Komisia rešpektuje a uplatňuje Ústavu Slovenskej republiky. a zákony Slovenskej republiky, ako aj ďalšie významné dohovory a deklarácie, najmä Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Chartu základných práv Európskej únie. Komisia vykonáva činnosť aj v zmysle záväzkov vyplývajúcich najmä z čl. 28 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z článkov 9-12 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa biomedicínskeho výskumu.

(5) Komisia plní svoje úlohy na základe tohto štatútu alebo na žiadosť ministra

a) vypracúva, prijíma stanoviská a závery k etickým otázkam vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu.
b) pripravuje podklady právnych predpisov, týkajúcich sa etických aspektov poskytovania zdravotnej starostlivosti a biomedicínskeho výskumu,
c) spracováva koncepčné materiály v otázkach etických aspektov poskytovania zdravotnej starostlivosti a biomedicínskeho výskumu,
d) rokuje o návrhoch jednotlivých členov komisie,
e) spolupracuje s etickými výbormi a komisiami na národnej a medzinárodnej úrovni, najmä v členských štátoch EÚ,
f) podieľa sa na verejnej diskusii na aktuálne témy medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a bioetiky, a to aj prostredníctvom informačných kampaní a vzdelávacích aktivít určených pre verejnosť.

Čl. 2 Zloženie a členstvo v komisii

(1) Komisia je kolektívnym orgánom a skladá sa z najmenej 5 a najviac 15 členov.

(2) Komisia sa zostavuje z pracovníkov, v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

(3) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) tak, aby sa zabezpečilo pluralitné posúdenie etických aspektov poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu.

(4) Podmienkou členstva v komisii je

a) písomný súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena komisie,
b) písomný súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska a informácie o členstve v komisii,
c) bezúhonnosť
d) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú so súhlasom toho, koho sa týkajú.
e) písomný záväzok oznámiť ministerstvu skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov.

(5) Funkcia člena komisie je nezastupiteľná a čestná.

(6) Funkčné obdobie člena komisie je päťročné. Členstvo v komisii zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným vzdaním sa členstva ministrovi,
c) odvolaním člena ministrom,
d) smrťou člena
e) ukončením činnosti etickej komisie.

(7) Minister odvolá člena komisie, ak si člen komisie

a) opakovane neplní povinnosť vyplývajúcu z čl. 4 ods. 1 písm. a) alebo
b) neplní svoju povinnosť vyplývajúcu z čl. 4 ods. 1 písm. b),
c) ak bol člen komisie právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo mu bol právoplatne uložený trest odňatia slobody.

(8) Zasadnutí komisie sa môže zúčastňovať minister, štátny tajomník ministerstva, generálny riaditeľ sekcie zdravia, alebo iná osoba písomne poverená ministrom, ktorá má právo vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam bez hlasovacieho práva.

Čl. 3 Nezávislosť komisie a jej členov

Člen komisie koná slobodne, podľa svojho svedomia, nie je viazaný príkazmi a je nezávislý od politických, ekonomických a iných vplyvov, ktoré by ho mohli viesť pri výkone funkcie ku konaniu, ktoré je v rozpore s princípmi fungovania komisie.

Čl. 4 Povinnosti členov komisie

(1) Člen komisie je povinný

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach a ďalšej práci komisie,
b) oznámiť skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov; ak je člen etickej komisie v konflikte záujmov s posudzovaním konkrétnej témy, nesmie sa zúčastniť na posudzovaní a na prijímaní stanoviska etickej komisie.

(2) Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. b) oznámi člen komisie písomne ministerstvu a predsedovi komisie bez zbytočného odkladu

Čl. 5 Predseda a podpredseda komisie

(1) Predsedu a podpredsedu komisie vymenúva a odvoláva minister na základe návrhu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie.

(2) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je päťročné

(3) Predseda komisie riadi komisiu a plní najmä tieto úlohy

a) zastupuje komisiu navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia komisie,
c) riadi činnosť komisie v období medzi zasadnutiami,
d) pripravuje materiály a program na zasadnutie komisie, overuje správnosť zápisnice,
e) predkladá na základe požiadavky ministerstva podklady o činnosti komisie za predchádzajúci kalendárny rok.
(4) Podpredseda komisie zastupuje predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu.

(5) Do vymenovania predsedu a podpredsedu komisie plní povinnosti predsedu komisie najstarší člen komisie.

Čl. 6 Pracovné skupiny komisie

(1) Na plnenie konkrétnych úloh komisia zo svojich členov vytvára pracovné skupiny, ktoré predkladajú závery a výsledky svojej činnosti zasadnutiu komisie.

(2) Členov pracovných skupín určuje predseda komisie na návrh členov komisie.

(3) Členstvo pracovných skupín, vytvorených v zmysle štatútu komisie zaniká splnením ich úloh, na ktoré boli zriadené.

Čl. 7 Tajomník komisie 

(1) Tajomníka komisie vymenúva a odvoláva minister. Tajomník komisie nie je členom komisie, nemá hlasovacie právo. Podmienkou menovania je podpísané prehlásenie zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú s preukázateľným súhlasom toho, koho sa týkajú.

(2) Tajomník komisie plní najmä tieto úlohy

a) zúčastňuje sa zasadnutia komisie,
b) vedie záznamy o činnosti komisie,
c) vyhotovuje zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odporúčania,
d) na základe pokynov predsedu zabezpečuje organizačné aktivity súvisiace s činnosťou komisie,
e) odovzdáva dokumenty súvisiace s činnosťou komisie na uchovávanie ministerstvu.

Čl. 8 Rokovanie komisie

(1) Komisia zasadá spravidla štyrikrát ročne.

(2) Zasadnutia komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

(3) Predseda komisie je povinný zvolať najneskôr do 7 dní zasadnutie komisie na návrh ministra alebo tretiny členov komisie.

(4) S programom a podkladmi pre zasadanie komisie musia byť jej členovia oboznámení najneskôr 7 dní pred začiatkom zasadnutia komisie. V mimoriadnych prípadoch môže predseda komisie rozhodnúť o skrátení uvedenej lehoty.

(5) Komisia rokuje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(6) V prípade potreby môže predseda komisie povoliť účasť osobám, ktoré nie sú členmi komisie, okrem osôb uvedených v ods. 8 Čl. 2 tohto štatútu. Komisia si môže, najmä pri riešení niektorých závažných odborných otázok v odôvodnených prípadoch prizvať odborníkov rôznych vedeckých špecializácií (ďalej len „expert“), ktorý má právo vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam bez hlasovacieho práva. Expert predkladá predsedovi podpísané prehlásenie zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú s preukázateľným súhlasom toho, koho sa týkajú.

(7) Zasadania komisie a všetky materiály spojené so zasadaním sú neverejné. Ak sa pozvaný expert alebo iná zúčastnená osoba, ktorá nie je členom komisie, zúčastňuje zasadnutia komisie, predseda si vopred vyžiada a overí jej súhlas s požiadavkou mlčanlivosti.

(8) Vo veciach, ktoré nepripúšťajú odklad, môže predseda komisie požiadať členov komisie o stanovisko "per rolam". O takto získaných stanoviskách sa vyhotoví primeraný zápis a na návrh ktoréhokoľvek člena komisie sa môže konať doplňujúca rozprava na najbližšom zasadnutí komisie.

Čl. 9 Stanoviská komisie

(1) Komisia prijíma stanoviská dvojtretinovou väčšinou všetkých členov. Toto stanovisko sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.

(2) Člen komisie, ktorý nesúhlasí s prijatým stanoviskom komisie má právo, aby bol jeho odlišný názor spolu s odôvodnením pripojený k prijatému stanovisku. Tento názor sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.

(3) Ak komisia neprijme stanovisko podľa ods. 1, má každý člen komisie právo na zverejnenie odlišného názoru, spolu s odôvodnením, na webovom sídle ministerstva.

Čl. 10 Organizačno-technické a finančné zabezpečenie činnosti komisie.

(1) Ministerstvo organizačno-technicky zabezpečuje činnosť komisie najmä tak, že poskytuje

a) vhodné priestory na konanie pravidelných zasadnutí komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu pri zasadnutiach komisie,
c) archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie.

(2) Ministerstvo finančne zabezpečuje činnosť komisie

a) úhradu cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s poplatkami a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo autobusu) z miesta odchodu na miesto rokovania komisie a späť členom komisie, a prizvaným expertom podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov; úhrada cestovných nákladov sa realizuje refundáciou po doručení originálnych dokladov ministerstvu,
b) primerané občerstvenie počas rokovania komisie, náklady na občerstvenie sú realizované prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (t.j. z limitu generálnych riaditeľov sekcií alebo ministra),

(3) Ministerstvo podporuje rozvoj spolupráce komisie s medzinárodnými a nadnárodnými inštitúciami.

Čl. 11 Záverečné a prechodné ustanovenia

(1) Zrušuje sa Štatút Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 1. mája 2005 uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 12. júna 2005, čiastka 32-34, ročník 53, v znení dodatku č.1 uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15. apríla 2011, čiastka 9-14, ročník 59.

(2) Členstvo v komisii, vytvorené na základe doterajších predpisov, zaniká uplynutím funkčného obdobia predsedu, podpredsedu a člena komisie podľa doterajších predpisov.

(3) Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami.

Čl. 12 Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Viliam Čislák
minister