Dňa 10. 11. 2016 sa v Bratislave konal 5. ročník Slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách organizovaný prof. MUDr. Lászlom Kovácsom, DrSc, MPH, prezidentom kongresu a prednostom II. detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave. Konferenciu slávnostne spolu otvorili (na fotke zprava) predseda Komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

MUDr. F. Cisárik, CSc., za DFNsP v Bratislave p. prof. MUDr. M. Kokavec, PhD., MPH, dekan LF UK v Bratislave prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. a za sekciu zdravia MZ SR

MUDr. M. Hurná, ktorá v úvodnom príhovore o.i. poznamenala: „MZ SR problematika pacientov so zriedkavými chorobami na Slovensku nie je ľahostajná, o čom svedčí i niekoľko paralelne prebiehajúcich národných a medzinárodných projektov, do ktorých je MZ SR involvované a ktoré majú v úzkej spolupráci s klinickým rezortom viesť k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom so zriedkavými chorobami, nakoľko práve táto skupina pacientov to nemá mnoho krát v rámci niekoľkých po sebe nasledujúcich generácií vôbec ľahké a každá im poskytnutá pomoc je vďačne prijímaná.“

Uvedené kazuistiky vyzdvihli nie často sa v praxi vyskytujúcich no rovnako relevatných pacientov so zriedkavými chorobami.

Bohatá diskusia v kombinácii s inovatívnymi možnosťami diagnostiky a liečby zriedkavých chorôb opodstatňuje túto konferenciu i do budúcich ročníkov.

Obrázok z konferencie