1. Identifikácia vyhlasovateľa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: výber koncesionára na prevádzkovanie stravovacej jednotky MZ SR pre vyhlasovateľa (obligatórne stravovanie pre zamestnancov MZ SR, prevádzka bufetu na podávanie raňajok a predaj doplnkového tovaru) a užívanie koncesného majetku.
Úspešný navrhovateľ ( budúci koncesionár) zabezpečí technické vybavenie výdajne obedov, bufetu a malého kuchynského zázemia. podrobnejšie informácie sú uvedené vo výzve obchodnej verejnej súťaže- súťažných podkladoch.

3. Predpokladaná hodnota koncesie: 2 250 000,00 EUR bez DPH

4. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si možno osobne prevziať alebo poštou vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese: Ministerstvo zdravotníctva , Limbová 2, 837 52Bratislava, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 14:00 hod. najneskôr do 24.9.2014 do 9:00 hod., kontaktná osoba: sekretariát riaditeľa odboru hospodárskej správy, 02/59373269,

5. Obhliadka: Uchádzač je povinný prezrieť si priestory vyhlasovateľa po dohode s kontaktnou osobou vyhlasovateľa (Ing. Lichner Peter, +421 0905700404, peter.lichner@health.gov.sk) v termíne od 22.9. do 24.9.2014.

6. Miesto poskytovania služieb: Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, 837 52 Bratislava

7. Koncesná lehota poskytovania služieb: 10 rokov

8. Podmienky, ktoré musí navrhovateľ pre účasť v obchodnej verejnej súťaži spĺňať a spôsob preukazovania ich splnenia ako aj ďalšie podmienky vyhlasovateľa sú špecifikované v súťažných podkladoch. Súťažný návrh predložený navrhovateľom musí obsahovať:

a) Identifikačné údaje navrhovateľa,
b) Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži,
c) Cenová ponuka
d) Návrh koncesnej zmluvy
e) opis –zjednodušený architektonický návrh budúceho riešenia stravovacieho zariadenia
f) opis – všeobecný opis technického vybavenia výdajne obedov, bufetu a malého kuchynského zázemia s uvedením konkrétnych parametrov

9. Miesto a lehota na predkladanie súťažného návrhu: do 10.10. 2014 do 13.00 hod.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

10. Miesto otvárania ponúk: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava dňa 13.10. 2014 o 10:00 hod. Otváranie ponúk je neverejné.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk. Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov s dôrazom na najnižšiu cenu za zvýhodnené obedové menu, výšku úhrady a užívanie koncesného majetku, kvalitu navrhovaného vybavenia budúceho stravovacieho zariadenia, doterajšie skúsenosti s poskytovaním stravovacích zariadení.

12. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 31.10.2014.

13. Lehota viazanosti do 01.1.2015.