Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a dvoch členov dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  2. Odborná prax 5 rokov po ukončení VŠ druhého stupňa
  3. Bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkonyŠpecifické kritériá a požiadavky:

Ovládanie zákonov v oblasti kúpeľníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, ekonomického riadenia a komplexného manažmentu zdravotníckych zariadení, zákona o štátnom podniku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom, práca s počítačom.

Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov uchádzačom nemôže byť zamestnanec štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
  • úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
  • doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov po ukončení VŠ druhého stupňa (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad2, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o členstvo v dozornej rade a stručne charakterizuje svoj potencionálny prínos pre organizáciu v tejto funkcii.Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
V termíne do 27. 03. 2023 s označením na obálke „Výberové konanie DR ŠLÚ Marína – neotvárať“ na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručení je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne MZ SR. Prihlášky zaslané faxom alebo elektronickou poštou nebudú akceptované.

 

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.pdf 

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.docx 1Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zakladateľovi podľa ust. § 20 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

2Za relevantný doklad na účely preukázania odbornej praxe nebude považované čestné prehlásenie.

​