Vláda SR dnes schválila návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine tzv. „Lex Ukrajina“, kde sa prijali aj viaceré praktické zmeny z dielne ministerstva zdravotníctva. Ponúkame vám komplexný sumár krokov v praxi.
 
ZJEDNODUŠENIE VSTUPU ZDRAVOTNÍKOV ZO ZAHRANIČIA
Zdravotník, ktorý získal vzdelanie mimo Európskej únie a má uznaný len doklad o vzdelaní, avšak úspešne neabsolvoval potrebné skúšky a teda finálne nemá uznanú odbornú kvalifikáciu, môže na našom území pomáhať pri starostlivosti o pacienta prostredníctvom dočasnej odbornej stáže.
Možnosť vykonávať dočasnú odborná stáž sa rozširuje na všetky zdravotnícke povolania v nemocniciach a ambulanciách.
„Doterajšie úprava umožňovala výkon dočasnej odbornej stáže iba v zdravotníckych povolaniach lekár, sestra a pôrodná asistentka a len v ústavných zdravotníckych zariadeniach, teda v nemocniciach,“ vysvetlil rozdiel minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
Vzhľadom na aktuálny nepriaznivý vývoj na Ukrajine v dôsledku ruskej vojenskej invázie a s tým súvisiacej potreby zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, sa tiež zjednodušuje prístup k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania.
Lehota, v ktorej Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii získaného v členskom štáte alebo treťom štáte je do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti, okrem uznania dokladu o špecializácii lekárov a zubných lekárov z členských štátov spadajúcich do systému vzájomného automatického uznávania kvalifikácií, kedy Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodne v lehote do 30 dní.

V prípade pochybností, si môže ministerstvo zdravotníctva overiť fakty prostredníctvom Informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý je bezpečným online nástrojom na výmenu informácií medzi orgánmi verejnej správy, ktoré sa podieľajú na vykonávaní právnych predpisov EÚ v praxi.
 
FINANCOVANIE
Pre účely zjednodušenia prístupu odídencov z Ukrajiny k zdravotnej starostlivosti a  s cieľom zjednodušenia administratívnych a finančných úkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa navrhuje, aby bol pre odídencov zavedený obdobný spôsob poskytovania, vykazovania a uhrádzania zdravotnej starostlivosti v rozsahu neodkladnej a akútnej zdravotnej starostlivosti, ako je tomu pri osobách s poskytnutou doplnkovou ochranou a pri osobách, zaradených v programe MV SR na ochranu obetí trestných činov – vykazovanie a uhrádzanie prostredníctvom zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov. Súvisiace procesy sú už v súvisiacich zákonoch upravené, keďže navrhovaná právna úprava len rozširuje okruh osôb, ktorým už zákony Slovenskej republiky priznávajú prístup k čerpaniu zdravotnej starostlivosti, v prípade odídencov k neodkladnej a akútnej starostlivosti.
„Systém, do ktorého sa navrhovanou právnou úpravou pridávajú odídenci, je nastavený tak, že Všeobecná zdravotná poisťovňa ako najväčšia zdravotná poisťovňa, vynaložené náklady následne fakturuje štátu, takže nie sú hradené priamo zo solidárneho zdravotného systému,“  vysvetlil minister Lengvarský.
To umožňuje v neskoršom období spolupodieľanie sa rozpočtov Európskej únie na skutočných nákladoch vynaložených na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vrátane poskytnutých liekov chronickým pacientom.
Návrh nezakladá povinnosť štátu platiť za tieto osoby ako za poistencov štátu. Na refundáciu nákladov VšZP využije priame vyčíslenie presne vynaložených nákladov. Tým je zabezpečená dostatočne efektívna a pružná kontrola rozsahu nákladov štátu.
„Návrh znižuje administratívnu náročnosť na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lebo z ich pohľadu sa bude jednať o štandardné vykazovanie, ako pri osobách s poskytnutou doplnkovou ochranou,“ vysvetlil minister.
 
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
V dôsledku ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny narastá v Slovenskej republike počet utečencov, ktorí môžu potrebovať poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
„Z dôvodu, aby navrhované ustanovenie nebolo zneužívané osobami, ktoré nemajú záujem o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike, obmedzuje sa tento nárok na dobu 30 dní odo dňa vstupu na územie SR,“ vysvetlil minister Lengvarský.
Úhrada poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za takto poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť bude prebiehať obdobným spôsobom, ako je realizovaná úhrada neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej bezdomovcom, a teda formou úhrady Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.
 
LIEKY
Rozširuje sa možnosť okruhu subjektov, ktorým je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov povinný dodávať humánny liek o medzinárodné humanitárne organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc a taktiež možnosť povoliť im vývoz humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov do postihnutých oblastí Ukrajiny je v súčasnej situácii adekvátnym riešením.

VÝVOZ PLAZMY
Navrhujeme rozšírenie ustanovenia o možnosť vydať rozhodnutie, ktorým MZ SR povolí vývoz ľudskej plazmy pre účely humanitárnej pomoci počas mimoriadnej  situácie vyhlásenej v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny za predpokladu, že sa takýto vývoz javí ako účelný a vhodný na pomoc.