​Národný onkologický program dostal zelenú. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na rokovaní vlády predstavila Národný onkologický program z dielne rezortu. Ministerstvo zdravotníctva na ňom spolupracovalo s odborníkmi, pacientskymi organizáciami ako aj zdravotnými poisťovňami.  Prevencia, skríning, diagnostika a úspešná liečba - to sú hlavné body programu. 
Úvodnou ťažiskovou úlohou je spustenie národných skríningových programov pre rakovinu krčka maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. „Cieľom je podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie u pacienta a tým pádom zvýšiť úspešnosť jeho liečby a šancu na uzdravenie,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Strategický plán zahŕňa opatrenia na zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia, ako aj  na zlepšenie  kvality života  pacientov. „Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí  na Slovensku, preto ťažiskový dôraz v programe kladieme na prevenciu, diagnostiku, včasnú liečbu, podpornú ale aj paliatívnu  starostlivosť,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva.

Ucelený systém pre preventívne programy, kontrola chorobnosti či úmrtnosti na onkologické ochorenia, to sú základné body, ktoré by mal Národný onkologický program postupne uviesť do praxe.
Osveta v informovanosti občanov odštartuje už na jeseň, skríning bude spúšťaný postupne. Koordináciu skríningových programov zastreší Národný onkologický inštitút, ktorý bude klinicko-výskumnou a vzdelávacou platformou. MZ SR počíta aj so zavedením ďalších skríningov nádorových ochorení, ústnej dutiny, obličiek, pľúc a pankreasu. Primárnym cieľom je zlepšenie dostupnosti a kvality diagnostických vyšetrení.


Pre kľúčový predpoklad komplexného manažmantu pacientov je dôležitá sieť onkologických pracovísk. Každé špecializované ústavné onkologické zariadenie by malo poskytovať starostlivosť  cca pre milión obyvateľov. Je predpoklad, že do  roku 2020 sa  vytvorí nová  sieť  akreditovaných zariadení a posilní sa  dlhodobá starostlivosť,  vrátane  paliatívnej a domácej.

Národný onkologický program na obdobie 2018-2020:

 
1. Prevencia   
2. Skríning
3. Diagnostika a liečba
4. Sledovanie po liečbe, následná a dlhodobá starostlivosť
5. Prierezovosť
6. Výskum a inovácie
 

Vláda schválila aj Národný plán kontroly infekčných ochorení. Tento strategický materiál stanovuje globálny rámec na predchádzanie šíreniu infekčných ochorení ako aj starostlivosť o chorých na infekčné ochorenia, podozrivých z ochorenia a podozrivých z nákazy na území Slovenskej republiky. Účinná prevencia a kontrola infekcií je základným pilierom pre poskytovanie bezpečnej, efektívnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
Z materiálu vyplýva, že vakcinácia proti HPV infekcii bude hradená z verejného zdravotného poistenia ako súčasť Národného imunizačného programu, štát chce zlepšiť aj dostupnosť očkovacích látok a úroveň zaočkovanosti detí, seniorov, rizikových skupín populácie i cestovateľov. V oblasti infekčných ochorení, užívania antibiotík, antimikrobiálnej rezistencie plánuje zvýšiť zdravotnú gramotnosť a povedomie. Ukotvenie a tvorba národného plánu a následných akčných plánov vyplýva z koncepcie stratégie Zdravie 2 020.