Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková uviedla do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Michala Ďuriša a člena predstavenstva poisťovne Ing. Mateja Feketeho MBA. Na pozície boli zvolení na základe výberového konania z konca marca 2024. 

Výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti - predsedu predstavenstva a na obsadenie funkcie členov predstavenstva spoločnosti Všeobecná  zdravotná poisťovňa, a. s. sa uskutočnilo dňa 27. marca 2024. Následne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal v zmysle platnej legislatívy predchádzajúci súhlas na voľbu predsedu a člena predstavenstva poisťovne.  

Na základe výsledku výberového konania ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková vymenovala s účinnosťou od 11. apríla 2024 do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. doc. PhDr. JUDr. Michala Ďuriša, PhD. Ten dočasne viedol inštitúciu od 11. januára 2024 a v rámci poisťovne pôsobil na rôznych pozíciách aj v rokoch 2016 až 2020. Na pozíciu člena predstavenstva bol zvolený Ing. Matej Fekete MBA. Pri treťom členovi predstavenstva VšZP sa čaká na vydanie súhlasu ÚDZS.

Ministerka zdravotníctva popriala vedeniu najväčšej zdravotnej poisťovne úspechy v plnení náročných úloh, ktoré majú pred sebou. „Všeobecná zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov plní významnú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vedenie poisťovne bude pokračovať na zastabilizovaní fungovania poisťovne, zefektívnení chodu inštitúcie, skvalitnení procesov a pristúpi ku krokom, ktoré  eliminujú odchod poistencov,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. 

Prioritou pre nás bude v prvom rade spoločne sfinalizovať dlhodobú strategickú víziu stabilizácie a rozvoja poisťovne. Naši poistenci si zaslúžia dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť a služby zodpovedajúce 21. storočiu. Preto je naším cieľom budovať modernú, stabilnú a efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorá je spoľahlivým partnerom našich poistencov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podstatnou súčasťou tohto plánu je aj rozvoj elektronických služieb a zlepšovanie prístupu k informáciám,“ vyhlásil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Michal Ďuriš. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa – to je aj najširšia sieť pobočiek na Slovensku a stovky zamestnancov, ktorí sa denne starajú o našich poistencov, prinášajú nápady, ako zlepšovať a skvalitňovať služby, vedú náročné rokovania s našimi partnermi. Preto je pre nás dôležité byť v kontakte so zamestnancami, poskytovať im adekvátnu podporu, počúvať ich a motivovať. Už sme začali pracovať na tom, aby v poisťovni fungoval tento partnerský princíp,“ zdôraznil člen predstavenstva Matej Fekete. 

Informácie o výsledku výberového konania budú zverejnené na stránke MZ SR.

foto1.jpeg