Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia zdravia, Odbor zdravotnej starostlivosti

Hlavné úlohy:
Koncepčná činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v medicínskych odboroch osteológia, kardiochirurgia, urológia, chirurgických odboroch: všeobecná chirurgia, neurochirurgia, hrudníková chirurgia, spondylochirurgia, cievna chirurgia, detská chirurgia, plastická chirurgia, úrazová chirurgia, traumatológia.
Analytická, metodická a koncepčná činnosť zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v medicínskych odboroch osteológia, kardiochirurgia, urológia, chirurgických odboroch : všeobecná chirurgia, neurochirurgia, hrudníková chirurgia, spondylochirurgia, cievna chirurgia, detská chirurgia, plastická chirurgia, úrazová chirurgia, traumatológia; príprava vecných podkladov v procese tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, odborných usmernení a medzinárodných zmlúv v oblasti zdravotnej starostlivosti; operatívna administratívna činnosť súvisiaca s ostatnými rezortmi a zahraničnými subjektmi pri riešení programov a problémov súvisiacich s pridelenou agendou; vypracováva odborné usmernenia, koncepcie a legislatívne návrhy v oblasti prevencie a poskytovania zdravotnej starostlivosti; pripomienkuje materiály a právne predpisy zaslané z iných rezortov.

Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – najmä lekárska alebo farmaceutická fakulta
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,

  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  • profesijný štruktúrovaný životopis,

  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,

  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výbere:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/12/2014 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 26.05.2014.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu eva.gajdosova@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Gajdošová Ondeková, Osobný úrad, tel. 02/593 73 325