Miesto práce:
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia farmácie a liekovej politiky
Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v oblasti vydávania rozhodnutí vo vecnej pôsobnosti sekcie farmácie a liekovej politiky.
Vypracováva návrhy rozhodnutí o povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti návrhy na rozhodnutia vo veciach kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, návrhy na rozhodnutia o opravných prostriedkoch proti prvostupňovým rozhodnutiam vo veciach kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, a iných v ktorých vystupuje MZ SR ako prvostupňový alebo druhostupňový druhostupňový orgán v oblasti vecnej pôsobnosti sekcie farmácie a liekovej politiky.
Spolupracuje pri tvorbe a pripomienkovaní v rámci medzirezortného a vnútrorezortného pripomienkového konania k všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 27. februára 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor: právnické

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk