Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje výrobcom, že s účinnosťou od 1. 7. 2009 plánuje vyradiť z Opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

z časti 1.1. Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu s výnimkou kontraceptív, liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie, liekov proti fajčeniu, liekov na chudnutie a hromadne vyrábaných homeopatických liekov 10 liekov, ktoré majú alebo k uvedenému dátumu budú mať zrušenú registráciu lieku,

z časti 1.2. Hromadne vyrábané humánne lieky, ktoré sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu s výnimkou kontraceptív, liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie, liekov proti fajčeniu, liekov na chudnutie a hromadne vyrábaných homeopatických liekov 14 liekov, ktoré majú alebo k uvedenému dátumu budú mať zrušenú registráciu lieku.

 Vyradenie_liekov_01072009.xls