Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „komisia“) je podľa § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorá plní úlohy v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a taktiež vykonáva aj ďalšie činnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

V roku 2011 sa uskutočnilo:

6 riadnych plenárnych zasadnutí a
2 výjazdové pracovné rokovania za účelom posúdenia spôsobilosti vzdelávacích ustanovizní uskutočňovať príslušný študijný program.

Počas roka zasadali aj pracovné skupiny komisie, ktoré si zväčša zabezpečovali príslušní predsedovia pracovných skupín vo vlastnej réžii, vzhľadom na šetrenie finančných prostriedkov ministerstva.

V oblasti tvorby právnych predpisov súvisiacich s ďalším vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov komisia spolupracovala s odborom zdravotníckeho vzdelávania na príprave nasledovných materiálov:

- novelizácia výnosu MZ SR, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra,
- zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov.

Komisia sa aj v tomto roku venovala štandardizačnej činnosti a pokračovala v schvaľovaní minimálnych štandardov, ktoré pripravovali pod vedením predsedov príslušné pracovné skupiny v spolupráci s hlavnými odborníkmi ministerstva, stavovskými organizáciami, odbornými spoločnosťami a odborníkmi z praxe. Taktiež sa zaoberala podnetmi odbornej verejnosti na inováciu minimálnych štandardov, ktorých cieľom je skvalitniť vzdelávací proces a pripraviť erudovaných odborníkov do zdravotníckej praxe.

Komisia pokračovala v procese reakreditácií študijných programov, o ktoré požiadali príslušné vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V súvislosti s ukončením prvého päťročného cyklu akreditácií, jednotlivé vzdelávacie ustanovizne zasielali ministerstvu zdravotníctva informácie o počte vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov za uvedené obdobie (pozri prílohu).

V rámci kontrolnej činnosti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonala komisia kontrolu vybranej vzdelávacej ustanovizne, v ktorej preverovala dodržiavanie podmienok akreditácie. V jednom prípade po vykonaní kontroly muselo ministerstvo pristúpiť k zrušeniu akreditácie, nakoľko išlo o závažné porušenie podmienok akreditácie.

V mesiaci máj a jún príslušní členovia komisie v súčinnosti s odborom zdravotníckeho vzdelávania uskutočnili výjazdové pracovné rokovania u žiadateľov o akreditáciu za účelom ohliadky materiálno-technického a personálneho zabezpečenia študijných programov sústavného vzdelávania.

Komisia v spolupráci s odborom zdravotníckeho vzdelávania vypracovala metodiku kontrolnej činnosti dodržiavania podmienok akreditácie a úrovne poskytovaného vzdelávania v kurzoch prvej pomoci u poskytovateľov vzdelávania.

V nadväznosti na potrebu vytvorenia „Národnej sústavy povolaní“ ako celoštátneho jednotného informačného systému opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta, začala komisia s prípravou metodiky vypracovávania výstupných kompetencií zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré určia požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie príslušných pracovných činností.

V súvislosti s vydaním nových zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov komisia participovala na príprave a realizácii III. Odborno-metodického seminára, ktorý bol určený pre vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Cieľom tohto seminára bolo oboznámenie sa so zmenami a usmernenie vzdelávacích ustanovizní pri príprave žiadostí a projektov v akreditačnom procese.

V novembri boli vymenovaní dvaja noví členovia komisie a súčasne predsedníčky pracovných skupín: RNDr. Mária Salamonová, ktorá zastupuje zdravotnícke povolanie verejný zdravotník a PhDr. Viera Páleníková, ktorá zastupuje zdravotnícke povolania, psychológ, logopéd a liečebný pedagóg.

V roku 2011 bolo na ministerstvo spolu podaných 144 žiadostí o udelenie akreditácie na uskutočňovanie špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania a kurzov prvej pomoci.

K 31. 12. 2011 bolo vydaných 132 rozhodnutí v procese akreditácie, z toho 115 rozhodnutí, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne oprávnené uskutočňovať:

- špecializačné študijné programy - 81 rozhodnutí (z toho 33 rozhodnutí v rámci reakreditácie),
- certifikačné študijné programy - 12 rozhodnutí,
- študijné programy sústavného vzdelávania - 5 rozhodnutí (z toho 1 rozhodnutie v rámci reakreditácie),
- kurzy prvej pomoci - 18 rozhodnutí.

V Bratislave 31. 3. 2012

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
predseda
Akreditačnej komisie MZ SR
na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov


Príloha:
Prehľad o počte vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov za rok 2011 podľa vzdelávacích ustanovizní