Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2013

Príloha - počet vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov za rok 2013 v jednotlivých zdravotníckych povolaniach podľa vzdelávacích ustanovizní