Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „komisia“) je podľa § 40 ods. 1 zákona
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), ktorá plní úlohy v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, posudzuje splnenie podmienok vzdelávacích ustanovizní na uskutočňovanie študijných programov (špecializačných, certifikačných, sústavného vzdelávania), kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci v súlade so zásadami akreditácie ministerstva zdravotníctva, priebežne sleduje a hodnotí úroveň kvality ďalšieho vzdelávania, vypracováva a schvaľuje minimálne štandardy pre špecializačné odbory, certifikované pracovné činnosti a sústavné vzdelávanie a vykonáva ďalšie činnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

V marci 2015 začala svoju činnosť komisia v novom zložení (zoznam novovymenovaných členov v prílohe), ktorá pokračuje v plnení vyššie uvedených úloh v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

V roku 2015 sa uskutočnilo na pôde ministerstva zdravotníctva 6 plenárnych zasadnutí komisie. Zasadnutia pracovných skupín komisie sa konali prevažne mimo ministerstva zdravotníctva pod vedením príslušných predsedov pracovných skupín, prípadne elektronickou a telefonickou komunikáciou. Pracovné skupiny prerokovávali a pripravovali podklady pre plenárne zasadnutia komisie.

Medzi hlavné úlohy komisie v tomto roku patrilo posudzovanie splnenia podmienok vzdelávacích ustanovizní na uskutočňovanie študijných špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania, kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci ako aj štandardizačná činnosť.

Komisia prerokovávala a schvaľovala minimálne štandardy pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorých návrhy pripravovali pod vedením predsedov príslušné pracovné skupiny v spolupráci s hlavnými odborníkmi ministerstva zdravotníctva, stavovskými organizáciami, odbornými spoločnosťami a odborníkmi z praxe. V rámci skvalitnenia vzdelávacieho procesu pri príprave erudovaných odborníkov do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti sa komisia vyjadrovala k návrhom odborníkov na inováciu platných minimálnych štandardov. Komisiou odsúhlasené zmeny budú zapracované do novely výnosu, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania.

V roku 2015 pokračoval proces posudzovania nových žiadostí o akreditáciu a tzv. reakreditácií, o ktoré požiadali príslušné vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V rámci posudzovania žiadostí vzdelávacích ustanovizní o opätovnú akreditáciu (reakreditáciu) sa komisia zamerala aj na počty absolventov v jednotlivých študijných programoch za posledných päť rokov, pričom sa sústredila najmä na odbory s nízkym počtom absolventov, prípadne so žiadnym absolventom za dané obdobie. Uvedený štatistický ukazovateľ by mohol byť podporným bodom pre vykonanie zmien v sústave špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností s cieľom zabránenia prílišnej atomizácii špecializačných odborov a následným problémom s nedostatkom špecialistov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Doposiaľ bolo na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podaných spolu 1021 žiadostí o akreditáciu špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania, kurzov inštruktorov prvej pomoci alebo kurzov prvej pomoci, z toho v roku 2015 bolo podaných 165 žiadostí (vrátane 3 žiadostí o späť vzatie).

Doposiaľ bolo v procese akreditácie vydaných 901 rozhodnutí, z toho v roku 2015 bolo vydaných spolu 92 rozhodnutí a z toho 90 rozhodnutí, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne oprávnené uskutočňovať:

  • špecializačné študijné programy - 59 rozhodnutí (z toho 50 rozhodnutí v rámci reakreditácie),

  • certifikačné študijné programy - 7 rozhodnutí (z toho 6 rozhodnutí v rámci reakreditácie),

  • študijné programy sústavného vzdelávania - 3 rozhodnutia (z toho 2 rozhodnutia v rámci reakreditácie),

  • kurzy prvej pomoci - 19 rozhodnutí,

  • kurzy inštruktora prvej pomoci – 2 rozhodnutia.

V priebehu akreditačného procesu boli ďalej vydané rozhodnutia o:

  • zamietnutí - 1

  • zrušení – 1 na vlastnú žiadosť.

Komisia vzala na vedomie, že v 8 študijných programoch zaniklo vzdelávacím ustanovizniam právo uskutočňovať vzdelávanie, z toho v 3 špecializačných študijných programoch v zdravotníckom povolaní sestra, 1 špecializačnom študijnom programe v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent, 1 certifikačnom študijnom programe v zdravotníckom povolaní logopéd a 3 študijných programoch sústavného vzdelávania.

Informácie o počte vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov vzdelávacími ustanovizňami, ktoré získali akreditáciu ministerstva zdravotníctva za rok 2015 sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy.

V Bratislave, dňa 10. 3. 2016

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
predseda komisie


Príloha:
zoznam novovymenovaných členov komisie

ZOZNAM NOVOVYMENOVANÝCH ČLENOV KOMISIE
od 24. 3. 2015

1.

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. predseda

2.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD. FRCP lekár –chirurgické disciplíny

3.

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. lekár – internistické disciplíny

4.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. lekár – terapeuticko-diagnosticko-laboratórne disciplíny

5.

prof. MUDr. Peter Stanko, CSc. zubný lekár

6.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA farmaceut, farmaceutický laborant, technik pre zdravotnícke pomôcky

7.

doc. PhDr. Ivana Tomková, PhD., MPH sestra

8.

PhDr. Janka Hrabčáková pôrodná asistentka

9.

Mgr. Barbora Koštialová fyzioterapeut, masér, ortopedický technik

10.

Mgr. Zdenka Konečná, PhD. zdravotnícky laborant

11.

RNDr. Mária Mancalová, MPH verejný zdravotník

12.

PhDr. Regina Sládečková, PhD. zdravotnícky asistent, očný optik, optometrista, asistent výživy zdravotnícky asistent, očný optik, optometrista, asistent výživy

13.

PhDr. Klára Gebeová rádiologický technik

14.

Mgr. Stanislav Turis zdravotnícky záchranár

15.

doc. PaedDr. Eliška Knošková, PhD. zubný technik

16.

PhDr. Katarína Jandová, PhD. psychológ, logopéd, liečebný pedagóg

17.

Ing. Beáta Hvozdovičová laboratórny diagnostik, fyzik
 

počet vydaných diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve jednotlivými vzdelávacími ustanovizňami za rok 2015

graf 1 - Počet vydaných diplomov o špecializácii zdravotnícke povolanie sestra 2015
 graf 2 - Počet diplomov o špecializácii vydaných akreditovanými vzdelávacími ustanovizňami zdravotnícke povolanie lekár 2015
graf 3 - Počet diplomov o špecializácii vydaných akreditovanými vzdelávacími ustanovizňami zdravotnícke povolanie lekár 2015
 graf 4 - Počet vydaných certifikátov  v príslušnom zdravotníckom povolaní 2015
 graf 5 - Počet diplomov o špecializácii a certifikátov vydaných akreditovanými vzdelávacími ustanovizňami zdravotnícke povolanie zubný lekár 2015
 graf 6 - Počet vydaných diplomov o špecializácii ■ zdravotnícky manažment a financovanie ■ Master of Public Health 2015
 graf 7 - Počet vydaných diplomov o špecializácii v ostatných zdravotníckych povolaniach 2015
 graf 8 - Slovenská zdravotnícka univerzita Počet vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve 2015