Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „akreditačná komisia“) je podľa § 40 odsek 1 zákona  č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o poskytovateľoch“), poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), ktorá plní úlohy v oblasti akreditácie študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, posudzuje splnenie podmienok vzdelávacích ustanovizní na uskutočňovanie študijných programov (špecializačných, certifikačných a sústavného vzdelávania), kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci v súlade so „Zásadami akreditácie na uskutočňovanie študijných programov“, priebežne sleduje a hodnotí úroveň kvality ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, schvaľuje minimálne štandardy pre špecializačné odbory, certifikované pracovné činnosti, sústavné vzdelávanie a vykonáva ďalšie činnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Zoznam členov akreditačnej komisie tvorí Prílohu č. 1. Akreditačná komisia má zriadených 15 pracovných skupín, s ktorými spolupracuje pri plnení svojich úloh.

V roku 2023 sa uskutočnilo viacero personálnych zmien v zložení akreditačnej komisie. Dňom 1. februára 2023 prof. MUDr. Jurajovi Payerovi, PhD., MPH, FRCP, predsedovi akreditačnej komisie, zaniklo členstvo v komisii z dôvodu jeho vymenovania do funkcie dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, súčasne bol nominovaný do funkcie predsedu akreditačnej komisie prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., ktorý bol v súlade so Štatútom Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „štatút“) následne vymenovaný ministrom zdravotníctva do funkcie. V priebehu prvého polroku 2023 boli v súlade so štatútom vymenovaní dvaja noví členovia akreditačnej komisie, doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM, ktorý sa stal podpredsedom akreditačnej komisie a prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH.

Pod vedením predsedu akreditačnej komisie sa v roku 2023 na ministerstve zdravotníctva uskutočnilo 8 riadnych plenárnych zasadnutí akreditačnej komisie. V mesiacoch január, marec, apríl a november sa uskutočnili 4 riadne plenárne zasadnutia akreditačnej komisie kombinovanou formou, t. j. prezenčne v budove ministerstva zdravotníctva a súčasne online cez Webex. V mesiacoch máj, jún a september boli zrealizované 3 riadne plenárne zasadnutia akreditačnej komisie online cez Webex a v mesiaci november sa uskutočnilo 1 riadne plenárne zasadnutie prezenčne v budove ministerstva zdravotníctva. 

Akreditačná komisia prerokovávala návrhy nových špecializačných študijných programov a certifikovaných pracovných činností a k nim prislúchajúcich minimálnych štandardov, pričom schválila:

 • nový špecializačný študijný program RESPIRAČNÁ FYZIOTERAPIA do najbližšej novely/úpravy nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z.“) a nový minimálny štandard pre tento špecializačný študijný program (pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut)
 • nový certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti ŠPECIFICKÉ INTERVENCIE PRE PODPORU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PACIENTA S DUŠEVNOU PORUCHOU do najbližšej novely/úpravy nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., ako aj príslušný nový minimálny štandard (pre zdravotnícke povolanie lekár, psychológ a sestra s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa)
 • nový certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti CELOTELOVÁ ULTRASONOGRAFIA V PEDIATRII (pre zdravotnícke povolanie lekár) do najbližšej novely/úpravy nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., pričom minimálny štandard odstúpila akreditačná komisia predkladateľom na dopracovanie. 

K hlavným úlohám akreditačnej komisie, aj v roku 2023, patrilo posudzovanie splnenia podmienok vzdelávacích ustanovizní na uskutočňovanie špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania, kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktora prvej pomoci. 

V priebehu roka 2023 bolo vydaných spolu 76 rozhodnutí o vydaní osvedčenia o akreditácii, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne oprávnené uskutočňovať: špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy, študijné programy sústavného vzdelávania, kurzy prvej pomoci a kurzy inštruktora prvej pomoci. 

Z celkového počtu 76 rozhodnutí boli vydané:

 • 2 nové rozhodnutia o akreditácii špecializačných študijných programov,  
 • 32 rozhodnutí, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne po päťročnom období opätovne oprávnené uskutočňovať vzdelávanie v špecializačných študijných programoch,  
 • 5 nových rozhodnutí o akreditácii certifikačných študijných programov,
 • 6 rozhodnutí, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne po päťročnom období opätovne oprávnené uskutočňovať vzdelávanie v certifikačných študijných programoch,
 • 13 nových rozhodnutí o akreditácii študijných programov sústavného vzdelávania,
 • 1 rozhodnutie, na základe ktorého je vzdelávacia ustanovizeň po päťročnom období opätovne oprávnená uskutočňovať sústavné vzdelávanie,
 • 5 nových rozhodnutí o akreditácii kurzov inštruktora prvej pomoci,
 • 2 rozhodnutia, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne po päťročnom období opätovne oprávnené uskutočňovať kurzy inštruktora prvej pomoci
 • 10 rozhodnutí o akreditácii kurzov prvej pomoci.

V uplynulom roku v jednom prípade vzdelávacia ustanovizeň podala žiadosť o späťvzatie žiadosti o opätovnú akreditáciu špecializačného študijného programu, a to na základe skutočnosti, že akreditačnou komisiou nebolo schválené odporúčanie udeliť právo uskutočňovať predmetný špecializačný študijný program. V ďalšom prípade vzdelávacia ustanovizeň podala žiadosť o  späťvzatie žiadosti o opätovnú akreditáciu certifikačného študijného programu, nakoľko spis žiadosti nespĺňal všetky kritériá „Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov“.   

Údaje o počte vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov za rok 2023 vzdelávacími ustanovizňami oprávnenými uskutočňovať špecializačné študijné programy a certifikačné študijné programy sú uvedené v Prílohe č. 2.

V Bratislave dňa 07. 03. 2023

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
predseda akreditačnej komisie

 Prílohy:

 • Príloha č. 1 – zoznam členov akreditačnej komisie
 • Príloha č. 2 – počet vydaných dokladov za rok 2023

Príloha č. 1

 

ZOZNAM ČLENOV AKREDITAČNEJ KOMISIE

obdobie do 31. 08. 2025

funkcia

meno a priezvisko

zdravotnícke povolanie

predseda

 

 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

 

lekár - chirurgické odbory

 

podpredseda

 

 

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM

 

lekár - internistické odbory

prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.

lekár - internistické odbory

prof. MUDr. Pavel Babál, PhD.

lekár - terapeuticko-diagnostickolaboratórne odbory

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

zubný lekár

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

farmaceut, farmaceutický laborant, technik pre zdravotnícke pomôcky

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

sestra

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.

pôrodná asistentka

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

fyzioterapeut, masér ortopedický technik

Mgr. Iveta Gondášová, dipl. a.h.e.

verejný zdravotník

Mgr. Alena Ofukaná

zdravotnícky laborant

Ing. Beáta Hvozdovičová, MBA

laboratórny diagnostik, fyzik

Mgr. Magdaléna Roháčová

zdravotnícky asistent, nutričný terapeut, očný optik, sanitár

Mgr. Anton Vaňuga, PhD.

rádiologický technik

Ing. Bc. Danka Boguská, PhD., MSc.

zdravotnícky záchranár

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

psychológ, logopéd, liečebný pedagóg

 

prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH

lekár - internistické odbory

 


Príloha č. 2

Počet vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov vzdelávacími ustanovizňami za rok 2023

 

Zdravotnícke povolanie

Diplom o
špecializácii

Certifikát

    Spolu    

lekár

681

42

723

zubný lekár

13

79

92

farmaceut

80

2

82

sestra

435

97

532

pôrodná asistentka

32

10

42

fyzioterapeut

64

26

90

verejný zdravotník

16

0

16

zdravotnícky laborant

12

0

12

nutričný terapeut

12

0

12

rádiologický technik

60

6

66

zdravotnícky záchranár

24

0

24

zubný technik

0

0

0

technik pre zdravotnícke pomôcky

0

0

0

farmaceutický laborant

48

0

48

praktická sestra

0

0

0

logopéd

3

0

3

psychológ

40

29

69

liečebný pedagóg

0

0

0

fyzik

3

0

3

laboratórny diagnostik

11

0

11