Výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Debitum, a. s., sa uskutočnilo dňa 4. januára 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili traja uchádzači, z ktorých jeden uchádzač nesplnil kvalifikačné predpoklady a požiadavky, resp. podmienky vyhlasovateľa a bol vyradený z výberu a dvaja uchádzači splnili kvalifikačné predpoklady a požiadavky,
resp. podmienky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených kvalifikačných predpokladov a požiadaviek, resp. podmienok pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Debitum, a. s. určila zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam výberového konania nasledovne:

Meno a priezvisko uchádzača

Uchádzač 1*

Uchádzač 2*

 

Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva Slovenskej republiky z predloženého zoznamu vybral do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Debitum, a.s.:

Uchádzač 1*
Uchádzač 2*

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda výberovej komisie :
členovia výberovej komisie:  
Ing. Peter Ferjančík
Mgr. Radoslav Krupa,
Mgr. Alexander Hlatky
Ing. Martina Verešová
PhDr. Milan Brdárský

 

 


*Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.