Výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., sa uskutočnilo dňa 8. decembra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili štyria uchádzači, z ktorých jeden uchádzač písomne (elektronickým podaním) oznámil svoju neúčasť. Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam výberového konania nasledovne:

Meno a priezvisko uchádzača

Individuálny hárok
Ing. Pavel Bartošík

suscch-bb-bartosik.pdf 

Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

suscch-bb-supinova.pdf 

Uchádzač1

suscch-bb-uchadzac.pdf 

Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva Slovenskej republiky z predloženého zoznamu vybral do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.:

Ing. Pavel Bartošík,
doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.,
Uchádzač1.

Zloženie výberovej komisie:

predseda: Ing. Peter Ferjančík
členovia: Ing. Martina Verešová
PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Radoslav Krupa
Mgr. Alexander Hlatky

1 Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti
so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.