Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Trenčín sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2024, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:


Uchádzač

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

Ing. Michal Plesník

131

45

176

1.

Hodnotiaci hárok Ing. Michal Plesník.pdf 

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda: Ing. Michal Belák
členovia: MUDr. Lukáš Kráľ
Mgr. Martina Galabová
Ing. Peter Kalenčík, MSc.
Mgr. Juraj Petrovič, PhD.

​ ​​

​​​​​