Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Trnava sa uskutočnilo dňa 15. mája 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 15. mája 2024, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Uchádzač

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

130

46

176

1.

Hodnotiaci hárok MUDr. Daniel Žitňan, MPH .pdf 

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda: Ing. Michal Belák
členovia: MUDr. Dalibor Fedák
Mgr. Martina Galabová
Mgr. Dominika Juck, PhD.
Mgr. Juraj Petrovič, PhD.

​ ​​

​​​​​