Výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., sa uskutočnilo dňa 9. júla 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili traja uchádzači, z ktorých dvaja uchádzači písomne oznámili svoju neúčasť na predmetnom výberovom konaní. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý splnil predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. (vrátane posúdenia projektu predloženého uchádzačom) vyhodnotila výsledky uchádzača, ktorý vyhovel stanoveným podmienkam výberového konania a určila výsledok výberu nasledovne:

Meno a priezvisko uchádzača

Hodnotiaci hárok

MUDr. Jozef Tekáč, MPH

 MUDr. Jozef Tekáč, MPH.pdf

Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva Slovenskej republiky vybral do predstavenstva spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s.:

MUDr. Jozef Tekáč, MPH.

Zloženie výberovej komisie: 

predseda:
Ing. Peter Ferjančík
členovia: Ing. Martina Verešová
Mgr. Nadežda Lobodášová
Mgr. Alexander Hlatky
PhDr. Milan Brdárský