Výberové konanie na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p., sa uskutočnilo dňa 03. novembra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zakladateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 03. novembra 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 Uchádzač

Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 30 bodov,
 max. 50 bodov)
 Poradie  Hodnotiaci hárok

MUDr. Vladimír Čavoj

47 47 1. hh-cavoj.pdf

Ing. Roman Ondáš

17 17 neuspel  hh-ondas.pdf

Mgr. Marián Šinkovič

24 24 neuspel  hh-sinkovic.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Peter Ferjančík

členovia

Mgr. Radoslav Krupa
JUDr. Mária Oravec
Ing. Roman Guderna
MUDr. Katarína Recabarrenová