Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, sa uskutočnilo dňa 01. februára 2023 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania uverejneného dňa 30. novembra 2022 v Hospodárskych novinách, denníku SME a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR prihlásil v stanovenom termíne jeden uchádzač, ktorý zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 01. februára 2023, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch.

Výberová komisia zhodnotila výsledok výberového konania a z uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným požiadavkám (na základe sumárneho súčtu bodov) určila nasledovné poradie uchádzačov:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok
MUDr. Július Pavčo 139 49 188 1. Individualne-hodnotiace-harky_OSZZSSR01022023.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda:

Mgr. Radoslav Krupa

členovia:

PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Alexander Hlatky
Ing. Peter Ferjančík
Zdenko Bovan