Výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. sa uskutočnilo dňa 28. mája 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásilo päť uchádzačov, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam a ktorý oznámila výberová komisia vykonávateľovi akcionárskych práv – ministrovi zdravotníctva SR:

Meno, priezvisko, tituly uchádzača

MUDr. Anton Hanušín, MPH, MHA

Ing. Jozef Naščák, MPH

MUDr. Jozef Tekáč, MPH

JUDr. Mgr. Milan Vavrek, MBA

Uchádzač1

Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva SR vybral do predstavenstva spoločnosti:

MUDr. Anton Hanušín, MPH, MHA.


1) Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.