Výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., sa uskutočnilo dňa 14. apríla 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásilo sedem uchádzačov, z ktorých traja nesplnili podmienky pre účasť na predmetnom výberovom konaní. Výberového konania sa zúčastnili štyria uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam výberového konania nasledovne:

Meno a priezvisko uchádzača Hodnotiaci
hárok

Uchádzač1

Uchádzač_1_Nemocnica-Poprad.pdf

MUDr. Erik Chorvát

Chorvat_Nemocnica-Poprad.pdf

Ing. Michal Neuwirth

Neuwirth_Nemocnica-Poprad.pdf

Uchádzač1

Uchádzač_2_Nemocnica-Poprad.pdf

Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva Slovenskej republiky vybral do predstavenstva spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s.:

MUDr. Erik Chorvát

Ing. Michal Neuwirth

Zloženie výberovej komisie:

predseda:

Ing. David Hlubocký

členovia

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
Ing. Peter Habšuda
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Mgr. Radoslav Krupa

1 Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.