Výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., sa uskutočnilo dňa 26. apríla 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásil jeden uchádzač, ktorý splnil predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa a zúčastnil sa predmetného výberového konania.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (vrátane posúdenia projektu predloženého uchádzačom) vyhodnotila výsledky uchádzača, ktorý vyhovel stanoveným podmienkam výberového konania a určila výsledok výberu nasledovne:

Meno a priezvisko uchádzača

Individuálny hárok

Uchádzač1

 Uchadzac_individualne_harky.pdf


Vykonávateľ akcionárskych práv – minister zdravotníctva Slovenskej republiky z predloženého zoznamu vybral do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.:

Uchádzač1.

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda: Ing. Peter Ferjančík
členovia: Ing. Martina Verešová
PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Radoslav Krupa
Mgr. Alexander Hlatky

 

 

1Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.