Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2023 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania uverejneného dňa 28. augusta 2023 v Hospodárskych novinách, denníku SME a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR prihlásili v stanovenom termíne traja uchádzači, ktorí zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2023, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch.

Výberová komisia zhodnotila výsledok výberového konania a z uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným požiadavkám (na základe sumárneho súčtu bodov) určila nasledovné poradie uchádzačov:

Uchádzač

Projekt stratégie rozvoja organizácie

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

Mgr. Peter Lukáč, PhD.

128

44

172

1.

Individuálny hodnotiaci hárok Mgr. Peter Lukáč, PhD.pdf

Ing. Ján Bačko

99

28

127

2.

Individuálny hodnotiaci hárok Ing. Ján Bačko.pdf

Ing. Igor Ryban

63

16

79

neuspel

Individuálny hodnotiaci hárok Ing. Igor Ryban.pdfZloženie výberovej komisie:

predseda

Mgr. Radoslav Krupa

členovia

MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
Matej Mišík MSc.
Ing. Michal Belák
Ing. Miroslav Dokupil