Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica sa uskutočnilo dňa 11. marca 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili
do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 11. marca 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok

Ing. Miriam Lapuníková, MBA

119 43 162 1. hodnotiace-harky-Ing-Lapuníkova.pdf

Ing. Mgr. Radomír Vereš

117 38 155 2. hodnotiace-harky-Ing-Mgr-Veres.pdf

MUDr. Juraj Šváč, PhD.

98 38 136 3. hodnotiace-harky-MUDr-Svac.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda:

Ing. David Hlubocký

členovia

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ing. Martina Pohorelská
Juraj Toporčák, MSc.